Сүүгэлэй дасанай филиал болодог Могойтын дуганай ламанар үдэр бүри амгалан байдалай түлөө хуралаа хуража, Бурхан багшын hургаалнуудые үзэжэ, буурашагүй буян дэлгэрүүлнэ.

 

Дуганай даа Аюр ламын хэлэһээр, сахюусанаа хурадаг дугантай, ламанарай алба хаадаг 5 гэр бии. Дуганай ламанар газаагаа 108 хүрдэ тодхожо дүүргэбэ. Аюр ламбагайн хэлэhээр, зоной үргэhэн хандибай хүсөөр хүрдэнүүд бүтээгдэнэ. Һүзэгшэд дуганаа ерэжэ, алишье талаар туhаламжа үзүүлдэг. Маанинуудые олон болгожо асарна. Могойтын, Ушарбайн, Догойн, Харганаашын hүзэгшэд дуган ерэжэ, эхэ зургаан зүйл, хамаг амитанай түлөө зальбараад, хуралнуудта нэрээ бэшүүлээд, мүргөөд ошодог. Дуганда үдэр бүри Чойжал сахюусан хурагдадаг. Монгол hарын тусхай үдэрнүүдтэ Сагаан Шүхэртэ, Алтан Гэрэл, Отошо, Мандал Шивэ, Сунды, Банзарагша хурагдадаг гуримтай.

Могойтын дуганда 4 ламанар ба 1 хубараг мүнөө алба хаана. Сагаалган соогуур Сүүгэлэй дасанаа ошожо, хуралнуудые бүтээлсэдэг гуримтай.

 

Дэлгэрэнгыгээр 17охи дугаарта.

You have no rights to post comments