Маани мэгзэмүүдэй, Түбэдэй дууша аягануудай хүнэй бэедэ, ухаан сэдьхэлдэ гайхамшагта нүлѳѳ үзүүлдэг тушаа олон мянгаад жэлнүүдэй туршада мэдээжэ.

 

Мүнѳѳ компьютерай болбосоруулга аргануудай хүсѳѳр маани ба дуунуудай нюдэндэ харагдахагүй долгинууд тайлбарилагдажа эхилээ. Абяан бүхэн ѳѳрын сохидолой долгинтой. Тиигээд 174 Гц сохидол - бэеын үбшэ буураадаг, 285 Гц - аура hэргээн шангадхадаг, яра шарха эдэгээдэг, 396 Гц - уйдхар гашуудал тараадаг, 417 Гц - хүнэй хуби заяанда hайн хубилалтануудые асардаг, 528 Гц - хүнэй бэеын ба ухаан сэдьхэлэй байдалда ёhото эди шэдитэ hайн хубилалтануудые хэдэг г.м. үшѳѳшье үргэлжэлтэй.

Тэдэ маани тарнинуудай, түбэдэй аягын дуунай үедэ бии болодог долгинууд бета, альфа, тета, дельта гээд хубаардаг. Эгээл гайхалтайнь гэхэдэ, Австриин эрдэмтэдэй шэнжэлэлгээр, хүнэй уураг тархида 25 минутын туршада дельта гэhэн долгёор нүлѳѳ үзүүлхэдэ, толгой соо Буддын шажанай субаргын түхэлтэй дүрсэ бии боложо харагдадаг.

 

Дэлгэрэнгыгээр 30-дахи дугаарта.

You have no rights to post comments