Тиимэ хүнэй ороходо, хурал хуража байhан ламанарай: «Харыт, шүдхэр оробо! Бурханда дүтэлбэ…» - гээд, хоорондоо тоншолсожо, шэбэнэлдэжэ байдагынь мартагдадаггүй.
   һанжаhан ута үhөөрөө бурханай ном дайрабалнь, бүхы бузараа бурханай номдо халдаагаа гэhэн удхатай. Тиимэ зоной адиста хүртэхөө дүтэлхэдэ, лама багшанар айхабтар дурагүй байдаг.
   Тиимэhээ дасан руу ошоходоо, үhөө сомороор гэдэргэнь уяжа боогоод, гүрөөд ябахань шухала. Yшөө толгойнгоо оройн адис абадаг шобойhон талада үhөө монсогойлхогүй.
   Дасан дугангууд соо ороод, «тос-тос» гэhэн шанга абяатайгаар гэшхэлхэнь хорюултай. Тиимэ ябадал бурхан дээрэ дэбhэнэ, баhана гэhэн удхатай. Yндэр hүеытэй гуталтайшье hаа, шэмээгүй, ааляар ябаха гэжэ оролдохо хэрэгтэй.

You have no rights to post comments