Зунай наада эмхидхэлгэдэ, бэлэдхэлдэ Агын тойрогой залуушуул ехэ оролдолго гаргаһан байна.

 

"Холи" будагуудай фестивалиин үедэ.

 

«ХОЛИ» ФЕСТИВАЛЬ ЭМХИДХЭГШЭ

«Холи» гэһэн будагуудай фестиваль эмхидхэгшэ Эрдэм Дамдинов Москва хотоһоо ерэһэн байна. Тэрэ Дулдаргаһаа уг гарбалтай, нэгэ жэл Агада һураһан, һүүлээрнь Новосибирск хотын физико-математическа һургуулида ороод, тэрэнээ 2010 ондо түгэсхөө. Эрдэм түрүүшынхеэ «Холи» будагуудай фестиваль 2013 ондо Санкт-Петербург хотодо хараһан байна. Тиихэдээ энэ фестивалиие хүн зон ехэ зохидшооно, һонирхолтой хэмжээ ябуулга гэжэ бодоод, нүхэдөөрөө Энэдхэгһээ иимэ будагуудые асаруулжа, Россигаар худалдаа наймаа эхилээ бшуу. Тэрэ үедэ Москвагай гүрэнэй барилгын университедэй оюутан ябаа.

Түрэл Ага нютагтаа иимэ фестиваль дүрбэ дахин үнгэргөөд байна: 2015 ондо Дулдаргада, 2016 ондо Дулдаргада ба Агада эмхидхээ, мүнөө жэл Агада үнгэргэбэ, һаядаа Дулдаргада үнгэргэхэ түсэбтэй. «Энэ фестивальда хэрэглэгдэдэг будагууд уласхоорондын стандартнуудай сертификадтай, аюулгүй, шалгалтануудые гараһан. Бүридхэлэй талаар хэлэбэл, будагуудай 80 хубинь - залаата ургамалһаа, бэшэнь эдеэ хоолой нэмэлтэ юм», - гэжэ эмхидхэгшэ хөөрэнэ.

 Дэлгэрэнгыгээр 26-дахи дугаарта.

You have no rights to post comments