Мүн Россида «Суперкнига» номһоо хэмжүүрээрээ үшөө томо ном барлагдаһан. Тиимэһээ энэ номой нэрэньшье тааруу – «Самая большая в мире книга для малышей». Энэ ном оройдоол 4 нюуртай болон 12 лэ шүлэг багтаабашье, үндэрөөрөө 6 метртэ, үргэнөөрөө 3 метртэ, шэгнүүрээрээ 492 кг хүрэдэг ха. Багашуулай эгээл томо ном хэхын тула модон стапель хэрэглэгдээ, мүн тэрэниие тусхай технологёор няаһан байна.
 

    Бидэ Википедиһээ баримтануудые интернедтэ орожо уншадагбди. Зүгөөр «Википедия» гэһэн номынь бии юм. Тус ном эгээл зузаан номуудай нэгэн болоно. Юуб гэхэдэ, тэрэ 5 мянган нюурһаа бүридэнэ. Англи хэлэн дээрэ бэлдэгдэһэн электронно маягай Википеди 3 сая нюур болодог ха. 2009 ондо Роб Мэттьюс гэжэ дизайнер хүн Википеди сайтда тон олоор уншагдаһан англи хэлэтэ толилолгонуудые шэлэжэ, энэ номдо оруулһан байна.

Долгор РАДНАБАЗАРОВА.

yandex.ru сайтын фото-зурагууд.

You have no rights to post comments