«...Абаралгын шлюпкэдэ үбгэ һамган хоёр хүрэжэ ерээ, харин тэдэнэй тодхорто тэрэнь нэгэл һууритай байба. Үбгэниинь гэнтэ һамгаяа түлхеэд, онгосодо һуушоо. Һамганиинь наһа барахынгаа урда тээ һүүлшынгээ үгэнүүдые хашхаржа үрдеэ һэн, - гэжэ багша Вера Ивановна һурагшадтаа хэлээд: «Юун гэжэ хэлээ гэжэ һананабта?» – гэжэ һураба.
   «Би шамайе үзэн яданаб!», али «Юушье ойлгохогүй, ямар һохор байгаа гээшэбиб!» – гэжэ олонхи һурагшад харюусаа һэн.
   Вера Ивановна гэнтэ дуугүй һууһан нэгэ хүбүүнһээ асууба:
   - Костя, ши юун гэжэ хэлээ гэжэ һананабши?
   - Үхибүүгээ хаража ябаарай, һайнаар үндылгөөрэй гэжэ хэлэһэн байгаа ёһотой.
   Багша гайхаад:
   - Энээн тухай дуулаһан гүш?
   - Үгы, тон лэ иимэ үгэнүүдые эжымни абада хэлээ һэн.
   Вера Ивановна залд гэшэбэ. Уһатаһан нюдыем хэншье ойлгоогүй гэжэ найдаад, хөөрэл-дөөгөө үргэлжэлүүлээ һэн: «Зүб. Онгосонь шэнгээ. Тэрэ бүһэтэй хүн гэртээ бусаад, басагаяа гансаараа үндылгөө. Абынгаа наһа бараһанай һүүлээр олон жэл үнгэрһэн хойно басаганиинь хубсаһыень эмхилжэ байхадаа, дневнигыень олоо. Тэрээн соо иигэжэ бэшээтэй: «Һамганай-нгаа хүндөөр үбдөөд байхада, аяншалгада гараа һэмди. Амиды ябаха сагынь бага үлөөд байгаа. Бурхан зайлуул, би ямараар орондонь шэнгэхэеэ һанаабиб, харин басаганайнгаа түлөө би аргагүйдөө һэм. Далайн дунда орхихо баатай болооб».
   Иигээд энэ хөөрөөн дүүрэнэ. Класс дуугай һууна.
   Багша һурагшадайнгаа нюдөөр, шэг шарайгаарнь энэ хөөрөөн сэдьхэлыень хүдэлгөө гэжэ таагаа, һурагшадынь ямар нэгэ үйлэ ябадал муу хүсэл һаналһаа, урбаха һэдэлгэһээ бэшэ гэжэ ойлгоо. Тиимэһээ хэдыдэшье хүн тухай наахануур, һэбхеэр бодолтогүй. Тэрээн тухай олон юумэ мэдэхэ аргагүй ха юмбибди.
   «ВК» социальна сүлжээнһээ оршуулагдаба.

You have no rights to post comments