Буряад оронойхид 10 гаран номтой, Эрхүү, Шэнэхээн нютагайхид бүришье үсөөхэн зохёолнуудтай байба. Нютаг нютагуудай эрхим зохёолшод 4 янзада лауреадай нэрэ зэргэдэ хүртөө. Тодорхойлбол, Агын 20 гаран зохёолшодой 18 номынь буряад хэлэн дээрэ, 10-иинь ородоор бэшээтэй байгаа. Хүн зон, илангаяа Эрхүүгэй номой сангайхид Агын зохёолшодой номуудаар hонирхожо, «танай тэндэ ном хэблэлгэдэ анхарал табигдана» гэжэ хэлээ hэн.

Зүгтөө жюриин түрүүлэгшэ иигэжэ хэлээ: «Нэгэдэхеэр, удха шэнжээрээ hайншье hаа, танай номуудта ISBN cтандарт байгаагүй. Хоёрдохёор, бидэ өөрынгөө дураар хэблэгдэhэн (самоиздат), рецензигүй номуудые хараагүйбди». Ном зохёогшод ISBN бүридхэлэй баримтын түлөө 3000 түхэриг түлэжэ, Москва хотоһоо абаха аргатай. «Алтарганын» конкурсдо хабаадаха номууд ISBN баримтатай байха ёһотой гэжэ жюриин гэшүүд номой мүрысөөнэй үедэ хэлээ hэн. Зүгтөө урда тээнь хэншье иимэ эрилтэ табяагүй гэжэ мэдэнэбди. Yбэр Байгалай хизаарай Ц.Жамцараногой нэрэмжэтэ номой санда «Алтаргана» фес-тивалиин хэмжээндэ хэблэгдэhэн олон номой үзэсхэлэн мүнөө дэлгээгдээд байна. «Эдэ номуудые hонирхон уншагты» гэжэ номой сангайхид нютагайхидтаа хандана.                                      

You have no rights to post comments