Сагаан-Уула нютагай боохой хуасай омогой Дамбинимын Эрдэм энэ жэл нютагайнгаа дунда һургуулиин 11-дэхи ангида ороо. Арбатайдаа Ешэ ахайнгаа һургалгаар морин хуураар тогложо эхилһэн байна. Ахань үльгэр түүрээдэг байһан ушарһаа түрэл арадайнгаа түүхэдэ, соёлдо дүүгэйнгээ анхарал, тиихэдэ һонирхол татажа шадаһан. Нёдондо Эрдэм хүбүүн нютагайнгаа «Одон» оркестртэ ябажа эхилээд, хүгжэмэй хэдэн зохёолнуудта Цыбикжап Цыреновна багшынгаа ударидалга доро һураа. Энэ оркестр Москва, Санкт-Петербург, Стокгольм, Сочи ба бусад гадаадын ба дотоодын хотонуудаар ябажа, элдэб мүрысөөнүүдтэ, хэмжээ ябуулгануудта хабаададаг. Эрдэмтэй суг нэгэ ангида һурадаг Ганбулат Удаев, Аюша Мункуев гэгшэд «Алтаргана» нааданда хабаадаа. Сагаан-Уула нютаг абьяас талаантай зоноор, илангаяа нютагайнгаа нэрэ холуур суурхуулха залуушуулаар баян нютаг байна.
Эрдэм хүбүүн буряад арадай агуу баатарнуудай нэгэн болохо Бабжа-Барас баатар тухай «Бабжын домог» гэһэн үльгэр түүрээжэ, Усть-Орда тосхоной «Наран» түбэй зал соо сугларһан харагшадай, илангаяа жюриин гэшүүдэй үндэр сэгнэлтэдэ хүртөө. Эдир үльгэршэн Могойто тосхондо ажаһуудаг Сэндэмэ Бабуевада уран зохёолшо (энэ үльгэрэй авторта), Цыбикжап Цыреновна ба Мунко Цыренович багшанар-таа баярые хүргэнэ. Эрхүүгэй можо «Алтаргана» нааданда ерэжэ, мэдээжэ үльгэршэн гэжэ суурхаһан А.Архинчеевтэй ба бусад абьяастай зоноор уулзаһандаа, Эрдэм баясана, саашадаа дүй дүршэлөө бүри дээшэлүүлхэ тухайгаа мэдүүлнэ. Эрдэм нютагайнгаа дунда һургуули дүүргээд, дуу хүгжэмэй дээдэ һургуулида орохо түсэбтэй. Нэгэтэ заатагүй бэелүүлхэ һанааниинь - монгол туургата зоной нютагуудаар аяншалжа, байдалтайнь, соёлтойнь танилсаха. «Толон» газетын эдир уншагшадта, залуушуулда иигэжэ хандана: «Сэдьхэлдээ таараһан хэрэг олоо һаа, тэрэнээ эрхилжэ, дүй дүршэлөө дээшэлүүлжэ, олондо туһа хүргэхэнь шухала».

You have no rights to post comments