Агын тойрогой 3 можын хажуугаар Дулдарга нютагай ажаһуугшад өөһэдын эдэбхи үүсхэлээр үшөө хоёр можо табижа, эсэсэй эсэстэ шангай һууринуудай түлөө агынхид лэ хоорондоо туласалдаһан байха юм. Харин можонуудай дунда Дулдаргын 1-дэхи можо түрүүшын һуури эзэлээ, харин 2-дохи можонь агынхидайнгаал һүүлээр хүндэтэй 5-дахи һуурида хүртөө.
Шагай наадагшадай дунда дулдаргынхидые холоһоо илгаруулхаар байгаа: дэгэл дороо бултал «Дулдарга» гэжэ бэшээтэй сагаан футболконуудтай, юудэн һажаалгажа оёһон зохид малгайнуудтай... Дулдаргын можо ударидагшадай нэгэн, Табтаанайда тоонтотой, соёлой һалбарида хүдэлдэг Андрей Арбалжиновай тэмдэглэһээр, тэдэнэр шагай наадаха ехэ дуратай зомди гэжэ өөһэдыгөө харуулха зорилго урдаа табяад ябаа.
Агада тойрогой хэмжээнэй мүрысөөндэ дулдаргынхид 1-2-дохи һууринуудые абаһан байна. Теэд «Алтарганада» ошохын тула хоёр жэлэй туршада туйлаһан амжалтануудтай байха ёһотой. Тиимэһээ өөһэдынгөө мүнгөөр Эрхүү хото ошожо, шагай наадая гэлсээд, хоёр можо боложо, хоёр машинаар аян замда гараһан байна. Хэзээшье, этигэһэн, амжалта үреэһэн спонсорнуудтаа баяртай: нэн түрүүн, «Дулдарга» хүдөө һууринайнгаа захиргаанай толгойлогшо Мунко Баирович Эрдынеевтэ, Үзөөнэй дасанда, Дулдаргынгаа 2-дохи һургуулида болон хэдэн аптекэ, магазинуудта.
- Эбтэй эетэй гэр бүлэ мэтэ нэгэ квартирада мүнгөө түлөөд байнабди. Энэ ехэ бүлымнай «аба эжы хоёр» Заяата аха (үмсын хэрэг эрхилдэг) ба Цындыма абгай (нютагайнгаа захиргаанда ажалтай) Батомункуевтан. Тон залуумнай – аймагай больницын медсестра Дарима Энэбишиева, - гээд А.Арбалжинов хөөрэбэ.
Бэшэнииньшье бултал ажалтай, сүлөөгүй зон. Тиигэбэшье үдэшэ бүри ажалай һүүлээр зургааһаа 11-12 час болотор соёлой байшандаа кружогто шэнги суглараад, шагайгаа хатиидаг зон. Хажуугаарнь залуу үетэндөө шагай нааданай нюусануудые дамжуулжа байнхай. Дулдаргын хоёрдохи дунда һургуулида шагай наадаар хэшээлнүүд ябуулагдадаг ха, ород хүүгэд ерэһэн:
- Как играть? – гэжэ һонирхожо байха.
Иигэжэ Дулдаргада шагай нааданай ехэ дэлгэрэнги байһые баталжа:
- Үшөөшье 3-дахи можо суглархаар байгаа, - гээд Заяата Батомункуев хэлэнэ һэн.

Дэлгэрэнгыгээр "Толоной" 31-дэхи дугаарта.

You have no rights to post comments