Аха дүү хоер 11 наһатай Л. Сансар ба 9 наһатай Л. Өлзийт Великобритани гүрэнэй ниисэл хото Лондондо ажаһуудаг. Мүнөө коронавирус хамшагай тараха сагта хүбүүд гэртэй компьютерайнгаа урда һуужа элдэб программа болон компьютерта хабаатай зуйл үзэнэ. 

«2020 AR War» наада хэхэдэй Ахань тэрэнэй дизайн болон кодуудые хэбэ, дүүниинь графичека дизайнтайнь хүдэлһэн юм.

Хоер хүбүүд өөһэдын Facebook хуудһан дээрэ " Энэ хамшагай үедэ манай һургуули хаалтатай. Ехэ аюултай үбшэн харагахаар бэшэ жэшхэн байна. Тиимэһээ маандууд виртуальна байдалда, коронавирусые үгы хэжэ шадахыетнай наада хээбди. Наадан соо бидэ нюр гараа угааха дурадхалга оруулаабди. Гэртэй һуужа манай наада нээжэ гэр бүлэгөөрөө хүхилдэгты" - гэжэ бэшээд байна.

«2020 AR War» наадан App Store приложенида: 
https://apps.apple.com/us/app/2020-ar-war/id150679291.. ссылкээр олохоор байна.

Веб - хуудһанай ссылка: https://pixel-ed-gaming.com/

You have no rights to post comments