Дурасхаалай дэбтэр – Книга памяти

 

Дурасхаалай дэбтэрнүүд соо дайнда хабаадаһан сэрэгшэд тухай баримтанууд суглуулагданхай: нэрэ обог, тоонто нютаг, түрэһэн, наһа бараһан һара үдэрынь, хэзээ, хаанаһаа дайнда мордоһониинь, хаана алба хааһаниинь бэшээтэй байдаг. Зарим Дурасхаалай дэбтэрнүүдые зохёохын тула сэрэгшэдэй дүрэ зурагууд, саарһа дансанууд, сэрэгэй биледүүд, шагналнууд, бэшэгүүд, сэрэгшэн тухай, дайнай жэлнүүд тухай хабаадагшадай дурасхаалнууд г.м. хэрэглэгдэдэг.

Баатарнуудай Аллей – Аллея Героев

Ага тосхондо, 2010 ондо Агуу Илалтын 65 жэлэй ойгоор дашарамдуулан, «Баатарнуудай Аллей» гэһэн бюст-хүшѳѳнүүдэй нээлгэ болоһон түүхэтэй. Эндэ дайшалхы ба ажалай габьяа харуулжа, Агын тойрог суурхуулһан 14 эрхим хүнүүдэй дүрсэнүүд мүнхэлэгдэнхэй. Тэдэнэй 6-иинь Эсэгын дайнда хабаадагшад юм: Советскэ Союзай Баатарнууд Базар Ринчино, Александр Парадович, Россиин Федерациин Баатар Бадма Жабон, Социалис Ажалай Баатарнууд Бальжинима Мажиев, Михаил Пристромов, Дамша Юндунов гэгшэд.

Георгиевско лентэ

Майн 9-эй урда тээхэнэ «Георгиевско лентэ» акциин хэмжээндэ хүнүүдтэ Георгиевско лентэнүүд тараагдадаг, Илалтын һайндэрэй үедэ тэдэниие зүүдэг гуримтай. Георгиевско лентэ шэнжэ түхэлѳѳрѳѳ, шара улаан ба хара үнгэнүүдээрээ Георгиин хэрээһэнэй лентэдэ адли юм. Энэ акци Эсэгын дайнда хэнэй хүсѳѳр илалта туйлагдааб, хэнэй үри һадаһадбибди гэжэ залуу үетэндэ мартуулхагүй гэһэн зорилготой.

Сэрэгшэдтэ хүшѳѳ – Памятник воинам

Нютаг бүхэндэ Агууехэ Эсэгын дайнда хабаадагшадта зорюулһан хүшѳѳнүүд бодхоогдоһон. Зураг дээрэ Дулдарга һууринда оршодог хүшѳѳ. Энэ хүшѳѳ Эсэгын дайнда алдалан унаһан нютаг сэрэгшэдтэ зорюулагданхай.

Мүнхын гал – Вечный огонь

Мүнхын гал носоохо гэһэн заншал Дэлхэйн 1-дэхи дайнай һүүлээр бии болоһон. Россида «Мүнхын гал» гэһэн мемориал тон түрүүшынхеэ 1956 ондо Тульска можын Щёкинско аймагай Первомайский тосхондо бадараа. Майн 9-эй үдэр олониитэ Мүнхын галай дэргэдэ ойр зуура абяагүй зогсожо, дайнда унаһан сэрэгшэдэй дурасхаал хүндэлэн ёһолдог.

Хэтын жагсаал – Бессмертный полк

«Бессмертный полк» - Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнда хабаадагшад тухай һаруул дурасхаал мүнхэлхэ зорилготой ниитэ хүдэлѳѳн. Тон түрүүн Томск хотодо эмхидхэгдэһэн, мүнөө уласхоорондын болонхой. Жэл бүри Илалтын үдэртэ Хэтын жагсаалай акци үнгэргэгдэжэ, зон дайнда хабаадаһан, дайнай ара талада ажаллаһан аба эжынэрэйнгээ, үбгэ эсэгэнэрэйнгээ, түрэлхидэйнгѳѳ дүрэ зурагуудые баряад жагсадаг.

You have no rights to post comments