Хододоо олон харагшад сугларжа, амитадые амтатай эдеэгээр хүндэлдэг, эльбэн эрхэлүүлдэг байһан һаа, мүнөө тэндэ хон-жэн. Илангаяа тэмээнүүд хүнүүдые үгылнэ ха. Тэдэнэр жэрылдэжэ зогсоод, ута хүзүүнүүдээрээ үлылдэжэ байгаад, ехэл гайхаhан янзатайгаар хараашална гэнэ.

Yшөө хара баабгай ехээр уйдана. Һармагшанhаа дорогүй аяг аашатай, зоной урда урбалдан унажа наадаад, харагшадые хүхеэхэ дуратай баабгай мүнөө бэрхэтэй байдалда оронхой.

Бусад амитад бэе бэеэ hамааруулаад, бараг байна гэжэ тэмдэглэгдэнэ.

Тэндэхи хүдэлмэрилэгшэдэй хэлэhээр, амитад хүнүүдые үгылжэ уйдабашье, тэдэнэй ами наhанда аюултай хохидол үгы, эдеэ хоолоор яhала hайн хангагдаhан, мэргэжэлтэдэй анхарал доро байна. Гансал эдихэ хоолойнь меню хубилаа. Жэшээнь, тахяагай мяханда дуратай жэжэ арьяатад мүнөө адууhанай мяхаар хооллодог болонхой. Яблокын орондо амитадта хапууста үгтэнэ. Харин шэниисэ, обёос, морхооб г.м. тэжээлэй талаар ядамаргүй байдалтай байна.

You have no rights to post comments