Һэеы гэр хадаа мал барижа амидардаг нүүдэлшэ арадуудта тон лэ тааруу гэр байһан. Бэлшээриин һайниие шэлэжэ, халуун хүйтэнэй саг уларил тааруулжа, нүүжэ байхада, амар юм һэн. Һэеы гэр задалжа ашахада хүнгэн, бодхооходошье бэлэн. Мүнөө буряад угсаатан урданайнгаа зохид байра - һэеы гэр сэгнэн, ёһо заншалаа һэргээхэ, түрэлхи хэлэеэ шудалха гэжэ оролдодог болоһон. Иимэл зорилготойгоор Согто-Хангилай һургуулиин багшанарай өөһэдын хүсөөр бодхооһон гэр сэнтэй. Досоохинь, газаа таланьшье һэеы гэрэй дүрсэтэйгөөр зохёогдоһон. Байра соо аман зохёолой таһагай хүмүүжэмэлнүүд сугларжа, урдын сагай оршомдо түрэлхи хэлэеэ шудалха, хүгжөөхэ, арадайнгаа түүхэтэй, ёһо заншалтай, байра байдалтай танилсаха, нюдөөрөө хаража, гараараа барижа, сэдьхэлээрээ мэдэрхэ, бэеэрээ үзэхэ, хүгжэхэ аргатай болоо бшуу.

Үргэлжэлэлынь 15-дахи дугаарта гараха.

 

You have no rights to post comments