Мүнөөдэо ород литээр августын 17, монгол һарын 28.

Хара үһан луу үдэр.

Үһэ хайшалха - хэрэлдээндэ, байлдаанда. 

Хонин жэлтэй зондо - һайн үдэр.

Үхэр, луу, нохой жэлтэй зондо - хуби заяанай һайн үдэр.

Муу талаар энэ үдэр - нейтральна байна.

Дасанда ута наһанай маани болон эд зөөри нэмэлгын еһолол захихаар. Үргэл хэхэдэ - һайн. Түмэрөөр нарин дарха хэхэдэ, гоелто наймаалжа абахада болон үмдөөд ябахада, буян хэхэдэ - таарамжатай.

Онгосо дархалхада, хүүргэ барихада, мал гаргахада - муу үдэр. Зондо аягүй байдал эмхидхэхэһээ болон үбшэнтэй богохоһоо - бэеэ барихаар.

Мүнөөдэр хүбүүн түрөө һаа - баян байха. Басаган түрөө һаа - Боди сэдьхэлтэй, зондо туһатай хүн болохо.

You have no rights to post comments