Мүнөөдэр ород литээр августын 21, монгол һарын 3.

Үлаан гал бишэн үдэр.

Үһэ хайшалха - баялигта.

Могой, морин жэлтэй зондо - һайн үдэр.

Бишэн, тахяа, хонин жэлтэй зондо - хуби заяанай һайн үдэр.

Бар, туулай жэлтэй зондо - муу үдэр.

Бальжиниматай үдэр -бүхы хэрэгүүдтэ урагшатай. Бурхан багшын маани уншажа, адисаа бэеэ утажа, аршаанаар сэбэрлэжэ ябахаар. Холын харгыда гарахада, үрие бусаахада, түмэрөөр нарин дарха хэхэдэ, ноендоо хандахада - тарамжатай.

Гол гаталхада, муу заяа тарнидахада, загаһа барихада, тангариг үгэхэдэ - муу. Мал гаргажа болохогүй.

Мүнөөдэр хүбүүн түрөө һаа - хүсэ шадалтай, ута наһатай хүн болохо. Басаган түрөө һаа - байрагүй болон үбшэндэ дайруулагдахаар хүн байха. Бэеыень гамнаха хэрэгтэй.

Ом Дари дудаари дури мама аю пунья джняна пуштим куру сууха - гэһэн Сагаан Дара эхын маани ушажа ябахада - һайн.

You have no rights to post comments