Мүнөөдэр ород литээр августын 23, монгол һарын 5.

Шара шорой нохой үдэр.

Үһэ хайшалха - эд зөөри нэмэлгэдэ

Мүнөөдэр бүхы зондо - һайншье, муушье байхадаа болохо.

Үхэр, луу, нохой жэлтэй зондо - хуби заяанай һайн үдэр.

ШАжанай хүшөө болон бусад шүтөөнэй зүйл рамнайлуулхада, ламын сан абахада, Бурханай ном заахада, маани уншахада, шэнэ тушаалтай болоходо - һайн.

Хубсаһа оехоһоо болон эсхэхэһээ, хурса хатхууртай зэмсэг дархалхада - бэеэ барихаар. Ямбын еһолол бүтээжэ болохогүй.

Мүнөөдэр хүбүүн түрөө һаа - ута наһатай, Боди сэдьхэлтэй хүн байха. Басаган түрөө һаа - баян болохо.

ОМ КУРУКУЛЛЕ ХРИ СУУХА - гэһэн маани уншажа ябахаар үдэр.

You have no rights to post comments