Мүнөөдэр ород литээр августын 26, монгол һарын 8.

Сагаабтар түмэр үхэр үдэр.

Үһэ хайшалха - наһан нэмэхэ.

Нохой, үхэр, луу жэлтэй зондо - һайн үдэр.

Хүлгана, гахай жэлтэй зондо - хуби заяанай һайн үдэр.

Могой, морин жэлтэй зондо - муу үдэр.

Бүхы хэрэгүүдэй эхиндэ - таарамжатай. Хэһэн ябуулганнууд зуу дахин ехэ болодог. Муу ябуулгануудаа һанажа, Бурхан багшын маани уншажа ябахаар. Үргэл хэхэдэ - ехэ һайн. Наймаагай зүйл болболсоруулхада, газар ажалда, зүүн зүг руу харгы эхилхэдэ, хүнтэй нүхэсэхэдэ, хүдөө ажахыда - һайн үдэр.

Зондо аягүй байдал эмхидхэхэдэ болон үбшэнтэй болгоходо - муу. Муу хойшололго үлөөхэ ябуулганудһаа - бэеэ барихаар.

Мүнөөдэр хүбүүн түрөө һаа - үбшэндэ дайруулагдахаар хүн байха. Бэеыень гамнаха хэрэгтэй. Басаган түрөө һаа - Боди сэдьхэлтэй, түшэн хүн болохо.

Монгол һарын 8 - отошын үдэр Тадьята Ом Бекандзе Бекандзе Маха Бекандзе Рандзе Самуд Гате Соха - гэһэн маани уншажа ябахаар. 

You have no rights to post comments