Мүнөөдэр ород литээр ноябриин 16, монгол һарын 1.

Харабтар уһан гахай үдэр.

Үһэ хайшалхада, наһан хорохо.

Хонин жэлтэй зондо - һайн үдэр.

Үхэр, луу, нохой жэлтэй зондо - хуби заяанай һайн үдэр.

Муу талаар энэ үдэр нейтральна байна.

Дашиниматай үдэр. Мүнөөдэр эхилһэн хэрэгүүд урагшатай байха. Буян хэхэдэ, зөөри нэмэлгын болон жаргал татаха еһололнуудые бүтэээхэдэ, Бурхан багшын маани уншахада, аршаанаар бэеэ сэбэрлэхэдэ, адисаар утахада - һайн. Суутай болон нүлөөтэй зонтой уулзахада, бэри болохо эхэнэртэ - ехэ һайн.

Газар малтахада, модо үндэһэтэйнь урбуулхада - муу. Хэлэ ама гаргахаһаа, байгаали бузарлахаһаа, гэр бүлэ һандаргаахаһаа - бэеэ барихаар.

Мүнөөдэр хүбүүн түрөө һаа - баян байха. Басаган түрөө һаа - сэбэр шарайтай, түбшэн сэдьхэлтэй, зондо туһатай хүн болохо.

ОМ ГУРУ МАХАКАЛА ХАРИНИСА СИДДХИ ДЗА - гэһэн маани уншажа ябахаар.

You have no rights to post comments