Мүнөөдэр ород литээр ноябриин 16, монгол һарын 1.

Харабтар уһан гахай үдэр.

Үһэ хайшалхада, наһан хорохо.

Хонин жэлтэй зондо - һайн үдэр.

Үхэр, луу, нохой жэлтэй зондо - хуби заяанай һайн үдэр.

Муу талаар энэ үдэр нейтральна байна.

Дашиниматай үдэр. Мүнөөдэр эхилһэн хэрэгүүд урагшатай байха. Буян хэхэдэ, зөөри нэмэлгын болон жаргал татаха еһололнуудые бүтэээхэдэ, Бурхан багшын маани уншахада, аршаанаар бэеэ сэбэрлэхэдэ, адисаар утахада - һайн. Суутай болон нүлөөтэй зонтой уулзахада, бэри болохо эхэнэртэ - ехэ һайн.

Газар малтахада, модо үндэһэтэйнь урбуулхада - муу. Хэлэ ама гаргахаһаа, байгаали бузарлахаһаа, гэр бүлэ һандаргаахаһаа - бэеэ барихаар.

Мүнөөдэр хүбүүн түрөө һаа - баян байха. Басаган түрөө һаа - сэбэр шарайтай, түбшэн сэдьхэлтэй, зондо туһатай хүн болохо.

ОМ ГУРУ МАХАКАЛА ХАРИНИСА СИДДХИ ДЗА - гэһэн маани уншажа ябахаар.

Комментарии   

0 #1 OlgabussyHE 16.11.2020 21:30
Магнитная вальгусная шина MagnetFix
Уникальный магнитный фиксатор для избавления от вальгусной деформации большого пальца стопы.
Выпрямляет большой палец и сустав, снимает боль и припухлость, сохраняет естественную подвижность стопы.
Быстрая доставка! Скидка! Перейти на сайт http://bit.ly/3f4tusz


zzxcx@3445

You have no rights to post comments