Домог суута Бабжа Барас баатарай нэрэ һүлдэ һэргээһэн һайндэр Онон голой эрьедэ гурбадахяа эмхидхэгдээ. Хоёр жэлэй нэгэ удаа үнгэргэгдэдэг нааданда 12 баатарнууд хабаадаа.

   - Коронавирус үбшэн дэлгэржэ, һайндэрнай хойшолоо һэн. Заншалта ёһоороо август һарада эмхидхэгдэһэн һаань, үшөө олон хүбүүд сугларха байгаа, теэд хабаадаха хүсэлтэй оюутад һургуулинуудтаа ошонхой, - гэжэ наада нээхэдээ, Агын аймагай захиргаанай толгойлогшо Жаргал Жапов мэдүүлбэ.

   Үбшэнэй дэлгэрһэн шалтагаанаар гү, урда жэлнүүдһээ үсөөн харагшад суглараа. Магад, сагай уларил нүлөөлөө: урда үдэрынь бороон һуужа ороһон, шэмэрүүн һалхитай үдэр тудаа бшуу. Иимэ хүйтэндэ яагаад барилдаха юм, иимэ һалхитайда яагаад харбаха юм гэжэ һанахаар үдэр. Тиимэһээ хабаадагшадта урагша талаан хэрэгтэйл байба. Амаршалгын үгэ абахадаа, Агын тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Буянто Батомункуев:

   - Гансал манай тойрогто иимэ мүрысөөн болодог гээшэ. Нэгэл хүн гурбан мүрысөөндэ хабаадажа, нааданай дүнгөөр эгээл мэргэн, эгээл хүсэтэй, эгээл хурдан хүлэгтэй баатарай нэрэдэ хүртэдэг. Ехэ Баатар ба Бага Баатар хадануудай хормойдо эмхидхэгдэжэ байһан һайндэрнай гүнзэгы удхатай: Бабжа Барас баатар энээхэн лэ газар нютагаа хамгаалһан, - гэжэ тэмдэглээ.

   Эгээл түрүүн хабаадагшад бүхэ барилдаба. Эндэ түрүүшын хоёр Бабжын нааданай абарга болоһон Намжил Цыденжаповые (Хара-Шэбэр) булиха хүн байбагүй. Һур харбалгада Баир Дашидоржиев оройлоо, барилдаагаар тэрэ 6дахи болоһон байна. Харин Намжил Цыденжапов 7-дохи дүн харуулаа. Барилдаанда 2-дохи болоһон Балдан Содномов (Сагаан-Уула) һур харбалгаар 4-дэхи һуурида гараа, Һүдэнтын Бато Дараев барилдаагаар 4-дэхи, һур харбалгаар 2-дохи ябаа. Эдэ түрүүлэн ябаһан хүбүүд хэр зэргээр мори урилдахаб? Бабжын нааданай онсо илгаань гэхэдэ, эсэсэй дүнгүүд гаргагдахадаа, баллнууд табигдаха: 1-дэхи һуури абагшада – 1 балл, 2-дохидо – 3 балл, 3-дахида – 5 балл, саашадаа 1-1 баллаар нэмэгдэдэг. Тиимэһээ һүүлшын мүрысөөнэй дүүрэтэр нааданай абарга баатарай солодо хэн хүртэхэб гэжэ таахань хэсүү.  

           Абарга мэргэн Б.Дашидоржиев (зүүн гарһаа 2-дохи).

Мори урилдаанда түрүүлэн ерэгшэ Б.Батомункуев. Жалсан ЛУБСАНДАШИЕВАЙ фото-зурагууд.

 

   Мори урилдаанда Хүһөөшын Баир Батомункуев бэшэнээ холо хаяад гүйлгэжэ ерээ. Тиигэжэ тэрэ 18 баллтай боложо, 3-дахи һуурида гараад, Бабжын нааданай заанай солодо хүртөө. Шангынь – 30 мянган түхэриг ба хонин.

   Мүн лэ 18 баллтай Балдан Содномов 2-дохи боложо, Бабжын нааданай арсалан гэгдээ. Нааданай дүримөөр, хабаадагшадай эсэсэй дүнгүүдэй тэнсэжэ, адли очконуудтай болоо һаань, һайнаар һур харбагшань иладаг байна. Шангынь – 50 мянган түхэриг ба буруун.

   Харин Баир Дашидоржиев 14 балл абажа, нааданай абарга баатар болоо бшуу. Шангынь – 100 мянган түхэриг ба дааган байба. Дүн хамта 20 балл абаһан Намжил Цыденжапов 4-дэхи болоо. Харин Бато Дараевай морин хадуураад, эсэсэй дүнгѳѳр 5-дахи болоһон байна.

   һайндэрэй хэмжээндэ Агын аймагай соёлой байшанай болон Согто-Хангилай аман зохёолой бүлгэмэй артистнар һайхан дуу хатараа бэлэглээ. Үндэһэн хубсаһаяа ёһо руунь үмдѳѳд ябаһан зониие ниитын «Алтан жаса» бүлгэм урмашуулаа, зурагуудай болон гар урлалай бүтээлнүүдэй үзэсхэлэн дэлгээгдээ.

   Дарима БАЗАРОВА.

 
 
Редакция-Газеты Толон
2 сен в 10:50
Редактировать
 

You have no rights to post comments