Эндэ һая Ага тосхоной соёлой байшан соо «Талын аялгаханууд» гэһэн дуунай мүрысөөн үхибүүдэй дунда эмхидхэгдээ.

 

С.Дашидабаева.

 

Заншалта мүрысөөн Агын тойрогой хүүгэдэй сэсэрлигүүдэй болон эхин шатын ангиин һурагшадай дунда үнгэргэгдөө. Гурбан аймагһаа дүшэ гаран үхибүүд эдэбхитэйгээр хабаадажа, олон харагшадай анхарал татаа. Тус мүрысөөн түрэл арадайнгаа хэлэ, соёл, түүхэ саашань арьбадхаха, арадайнгаа аялга дуунай гоё һайханиие мэдэрэн хүгжөөхэ, абьяас бэлигтэй үхибүүдые урмашуулан дэмжэхэ гэһэн зорилгонуудтай байба.

Мүрысөөндэ хабаадагшад гурбан бүлэгтэ хубаагдаа: сэсэрлигэй ахалагша бүлэгэй хүмүүжэмэлнүүдэй дунда, 1-2-дохи болон 3-4-дэхи ангинуудай һурагшадай хоорондо.

 

Дэлгэрэнгыгээр 44-дэхи дугаарта.

You have no rights to post comments