Хүндэтэ гэрэй эзэн эхэнэрнүүд!

Ноябрь-декарь һарануудта үүсэ хэдэг гээшэбди. Тиимэһээ мүнѳѳдэр малай гэдэһэ дотороор хэгдэдэг зарим эдеэ хоолой рецептнүүдые дурадханабди.

 

ХИРМАСА

«Лодон багшын дэбтэрһээ» номой баримтаар, үхэр үүсэлээд байхадаа, малайнгаа зүрхэн, эльгэн, бѳѳрэ, хошхоног дүрбэнһѳѳ бэшэ гэдэһэ доторынь һайнаар угаагаад, зулмаагдаһан гүзээн соо хэжэ, нарин гэдэһээр уяад хүргэдэг. Энэ хоол хирмаса гэжэ нэрэтэй. Хирмаса оруулаад, тэбшэ соо хэршээд, мяхантай холижо, шүлэндѳѳ үйдэг.

Хирмаса хэдэн янзаар хэдэг. Жэшээнь, Баян-Булагай ажаһуугша Жаргалма Далаева хирмаса хэхэдээ, гүзээ зулмаагаад, тэрээн соо түрүүн хото, дээрэнь ташаргайн ѳѳхэ, һархинсаг, хүзүүнэй яха, уушха хэлсэхэдэ болохо, нарин гэдэһээр гү, али захаһаань нариханаар жүһэһэн гүзээгээр «оёод» хүргэдэг. Дарима Базаровагай хѳѳрэһѳѳр, хирмасадада үргэнэй мяхан, хото, уушхан, һархинсаг, дотор ѳѳхэн ородог. Эдэниие зулмаагдаһан гүзээн соо тааруулан хээд, нарин гэдэһээр уядаг. Хирмасаяа бусалгаад, табаг дээрэ гаргажа хэршээд шарадаг. Мүн хирмаса жэжэхэнээр хэршээд, таһалһан талхатайгаар шүлэ шанахада болохо. Хирмасаар бууза, баншашье хэдэг.

 

ТАРХИ ЭРЕЭЛЖЭ

Үүсэлһэн үхэрэй зѳѳлэн гол мяха уураг тархитай холижо, мясорубкаар татаад, тэрээндээ жэжэхэнээр хэршэһэн ѳѳхэ, һонгино, чеснок, дабһа нэмэжэ худхаха. Дарима Базаровагай хэлэһээр, шуһа нэмэхэдэ, зѳѳлэн болодог байна. Тиигээд эдэнээ нарин гэдэһэн соо хэжэ, хиигүйгѳѳр уяха.

 

Дэлгэрэнгыгээр 48-дахи дугаарта

You have no rights to post comments