«Нооһо хиргалгын кампани Агын тойрогой бүхы ниитэ болон фермерскэ ажахынуудта эхилэнхэй. 2019 ондо забайкалиин нарин нооһото үүлтэрэй хони үсхэбэрилдэг тойрогой бүхы ажахынууд нооһо килограммай 100-115 түхэригөөр тушааһан байна», - гэжэ тойрогой Захиргаанай АПК-гай таһагай дарга Жаргалма Жаргалова хэлээ.

Мүнөө жэл ажахынууд Хакасси болон Агын «Руно» эмхиинүүдтэ нооһо тушаадаг. Теэд мүнөө нооһоной сэн доошоо унаа: нарин нооһон – 60, шэрүүн нооһон 10 түхэриг болотор.

You have no rights to post comments