Хара-Шэбэр нютагай суута хонишон Рабдан Цыбенов малша угаа үри хүүгэдтээ дамжуулан, 45-дахи жэлээ бүмбэр сагаан хонин һүрэг арьбажуулалсажа ябана. Тэрэ Кировэй нэрэмжэтэ колхозой хүгжэлтэдэ горитойхон хубитаяа оруулалсаhан, Агын тойрогой эрхим хонишодой нэгэн юм.

Хүн бүхэн hэбшээ hалхитай талын дунда буусаяа түхеэржэ, мал даамайханаар хаража шадахагүй. Зарим залуушуулда тэсэбэри багададаг, наһатайшуул хүсэ хүрэхөө болидог. Малшан тэнгэриин байдалhаа дулдыдангүй, хагсуу хүйтэндэ, шатама халуунда, хура бороо, шуурганшье боложо байг хамаагүй, ажалай хойноһоо hалирдаг. Хони мал жэлэй дүрбэн сагта үдэр бүри эдеэлүүлхэ, уhалха, адуулха хэрэгтэй ха юм. Тиимэһээ зоримгой шанга зантай, ажал хүдэлмэридэ дүрэтэй, бүхэ үндэһэтэй хүн хонишон боложо, олзо оршотой, амжалтатай ябадаг.

Хара-Шэбэрэй сээнтэрһээ баруун тээшэ гараад, 5 модоной зай ябаад байхада, харгын хойто хажууда Зүүн байсын үбэртэ Рабдан Цыбеновэй бууса харагдадаг. Гэрэй эзэн 6-дахи жэлээ наһанай амаралтада байгаашье һаа, хүдөө буусада хамтын 400 гаран хони харалсаһаар зандаа юм. Тэрэнэй наһанай нүхэр Надежда Болотовна огородой эдеэ тарижа, баян ургаса хуряадаг, шэмэг сэсэгүүдые ургуулдаг, баһал ажалша, бэрхэ хүн юм. Тэрэнэй эжы - Анна Шугаева Сагаан-Уула нютагай суута һаалишан ябаһан, «РСФСР-эй хүдөө ажахын габьяата хүдэлмэрилэгшэ», «Эхэ-герой» гэhэн нэрэ зэргэнүүдтэй. Анна Николаевна совет үедэ даашынгаа үнеэн бүриһөө дүрбэ мянга гаран литр һү һаажа ябаа. Рабдан хүрьгэниинь хадам эжыгээ дууряажа, тойрог дотор түрүү зэргэдэ гараа, хонин ажалай оньһыень олоо. Ажалай үндэр дүнгүүдые туйлаһан Рабдановтанай бүлэ 100 эхэ хонин бүриһөө 150 хурьга түлжүүлһэн байна. Тэдэнэр жэл бүри малдаа лаб хүрэхэ үбһэ тэжээл өөһэдынгөө хүсөөр бэлдэдэг, бууса хорёогоо жэншэдгүй сэбэрээр байлгадаг, техникэеэ хананхатайгаар заһабарилдаг.

 

Дэлгэрэнгыгээр 6-дахи дугаарта.

You have no rights to post comments