Жэл бүри хүдөө ажахын болон буйлуулан болбосоруулгын үйлэдбэриин үдэртэ зорюулагдажа, жэлэй дүрбэн сагта табан хушуун мал арьбадхаха, таряа ургуулха ба бусад хүдэлмэринүүдтэ сүлөөгүй хүдэлдэг ажалша малша зоноо хүндэлэн ёhолжо амаршалдаг заншал бии гээшэ. Заншалта зүблөөндэ хамтын ба таряашанай-фермерскэ ажахынуудай эрхим малшадые, адуушадые, таряашадые хүндэлэн ёһололго үнгэргэгдэһэн байна.

 

Б.Дондоков.

 

Дулдаргын аймагай «Родина» ажахын түрүү хонишон Борис Михайлович Дондоков байгша 2017 ондо «Эрхим хонишон» гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртөө. Тэрэ 37 наһатай, хонин ажалда дүрбэдэхи жэлээ амжалтатай хүдэлжэ ябана. Зүдхэлиһөө урагшаа арбан модоной зайда оршодог «Зүдхэлиин адаг» гэжэ буусада ажахынгаа агын үүлтэрэй шэрүүн нооһото кучугур хонидые арьбадхана. Хонишоной даашада 430 толгой эхэ хонин харууһалагдана. Хабар сакман соогуур зуун эхэ хонинһоо дунда зэргээр зуун хорин табан хурьга абажа, аймаг, тойрог дотороо эрхим дүн харуулаа. Мүнөө жэл хонишон ерэхэ хабар түрүүлхэ залуу хонидые абаа бшуу. Борис Дондоковой бууса дээрэ эхэ хонидые үрэжүүлгын ажал ябуулагдана. Хонидынь тобир тарган, үбэлжэлгэдэ оронхой. Малай үбэлжэлгэ бараг дабаха хоолоор хангагданхай. Бооржогонтойн шанар һайтай үбһэн хорёо соонь буулгагданхай. Хажуугаарнь эдюулхэ зелёнко бии. Уһаар хангагданхай. Хонишон хони малаа һайнаар ондо оруулжа, хабар бүрин бүтэн түл абаха зорилго урдаа табина.

 

Дэлгэрэнгыгээр 45-дахи дугаарта.

You have no rights to post comments