Таряа ехээр ургуулжа, эрхим ургаса хуряадаг «Хүнхэр» ажахы жэл бүри эрхим дүн харуулдаг бэлэй. Эндэ хара хүлһөөрөө ажал хэдэг механизаторнуудай аша габьяа онсо тэмдэглэхэ хэрэгтэй.

 Түрүү комбайнер Анатолий Варенков түрэһэн нютагаараа Бооржын аймагай хүн, харин наһанайнгаа олон жэл «Хүнхэр» ажахын хүгжэлтэдэ зорюулна. Эдэ үдэрнүүдтэ 60 наһаяа гүйсэһэн механи- затор энэ жэл тойрогой эрхим комбайнер болоһондоо урма баяртай. Үнгэрэгшэ жэл Благовещенск хотоһоо асарһан «Джон-Дир» комбайнаар поли дээрэ хүдэлжэ, 778 тонно орооһото культура сохижо хуряаһан байгаа. Комбайнер нэгэ гектарһаа 17 центнер ургаса абажа эрхимлээ. Намар 1500 гектар паар элдүүрилээ. Таряалан дээрэ ажалай түгэсэхэдэ, комбайнуудаа заһабарилаад, үбэлэй сагые үнгэргэхэеэ нютагаа ошодог шуу.

You have no rights to post comments