Агын дасанай шэрээтэ Бадма ламхайн хѳѳрэhѳѳр, Түбэдэй Кирти Цэншаб римбүүшэ, XIV Далай ламын Багша, мүнѳѳ үе сагай буддын шажанай агууехэ лама-йогин, 2003-2005 онуудта Росси гүрэн ерээд ошоhон түүхэтэй.

 

Долоон Хиид.

 

Тиихэдээ Алхана уулыемнай бараалхажа, айхабтар ехээр гайхан гоёшооhон, hүгэдэн мүргэhэн гэдэг. Кирти Цэншаб римбүүшын ябаагүй дэлхэйн булангууд хомор байха. Тэрэ агууехэ Багша иигэжэ айладхаhан: «Би Алханада адли эли тодоор тобойн харагдаhан, hүр жабхаланта бурхадай сүмэ байрануудтай газар бэшэ хаанашье хараагүйб». Уданшьегүй 2006 ондо тагаалал болохынгоо урда тээ шабинартаа hүүлшынгээ захяа соо хойтынь хэрэгэй уншалгануудые хоёр газарта - Буряадай Эгэтын дасанда ба Алхана уулада бүтээхыень захиhан. Yшѳѳ иигэжэ нэмэhэн байгаа: «Минии наhанhаа нүгшэhэн тушаа заабол Алханын бурхадта дуулгаарайгты!».

XIV Далай лама Алханые түhѳѳ шанараараа Түбэдэй Гималайн хадануудтай адли гэжэ тэмдэглэдэг.

Мүнхэ ногоон нарhан тайгын дунда үльгэр түүхэтэ Алхана уула олон сая жэлнүүдэй таабаринуудаар hэбинэ. Yүрэй толоной эгээл түрүүшын элшэнүүдынь Зула Сүмын хабсагайнуудые гэрэлтүүлжэ эхилээд, үдэшын харанхыгаар hүүлшын наранай гэрэл эндэ бүхэн унтардаг. Гуута Yндэр гэhэн монгол туургата арадуудай улаан шүрэ шэмэглэлтэй зүүдхэл - hахюуhанай түхэлтэй хабсагай хамаг муу муухайе дэгдээдэг. Зүүн талын хабсагайнуудай дунда Алханын Зүрхэн Шулуун сохилдог. Дүүрэн этигэл найдалтайгаар шүтэжэ мүргэhэн хүнүүдые зүрхэнэй үбшэнгүүдhээ эдэгээхэ шэдитэй гээд шүтэгдэдэг. Сорьёлhон тунгалаг урасхалтай аршаанта голой хажууда Нара Хажадай хабсагай hаргаадаг. Тэнгэриин Хүгжэмшэ Дагинанарай сүмэ дээгүүр элдэб үнгэтэ ялагар элшэнүүд сасардаг, hолонго татадаг, үзэсхэлэнтэ хүгжэм зэдэлдэг г.м. таабарита үзэгдэлнүүд үни урдын сагhаа ажаглагдадаг. Хажуудахи агы нүхэн соонь ламанарай бисалгалай үедэ бурхадай ба субаргын дүрсэнүүд, нангин номой бэшэгүүд агаарта үзэгдэдэг, hолонго татадаг, хабсагайн гантанхайнуудаар саган гэрэлэй гарахань үзэгдэдэг.

 

Дэлгэрэнгыгээр 25-дахи дугаарта.

You have no rights to post comments