Мүнөөдэр Ага тосхон соогуур ябаһан федеральна харгыда зогсодог сфетофор унаад байгаа. Энэ ушар юрын ажаһуугша мобильна телефооноор фотозураг хэжэ манай редакцируу эльгээгээ. Харин нэрэе нэрлуулхэ дурагүй автор: - "Минии һанахада светофор һалхинһаа унаа. Би урда бэедэ байдаг байхадаа үдэр бэри шахуу хажуугаарынь гаража, бага һалхинда ехээр хүдэлжэ эхилээд байгаа һэн" гэжэ бэшээ.

You have no rights to post comments