Шэнэ корвет дүтын далайн үйлэ хэрэгүүдтэ болон уһан дээгүүр, уһан доогууршье ябадаг дайсанай онгосонуудтай тэмсэхэ,  артиллерийскэ буудалгаар десантнигуудые дэмжэхэ зорилготойгоор, тон һүүлэй үеын эрилтэнүүдээр хэгдээ.

Экипаж соонь 99 хүн. Тэдэнэр Санкт-Петербургда ВМФ-эй һуралсалай түбтэ хэдэн һарын туршада энэ онгосын байгуулга болон тэрэниие ашаглалгын онсо илгаануудые үзэһэн байна.

Ерэмсээрээ, экипаж хоёр долоон хоногой карантинда ороо, май һарын эсэстэ онгосоёо заводһоо абаха ажалаа эхилхэ юм. 

"Энэ жэлэй түгэсэтэр онгосо Номгон далайн флодой бүридэлдэ орожо, энэ түхэлэй гурбадахи корвет болохо", - гэжэ мэдээсэгдэнэ.

"Герой РФ Алдар Цыденжапов" гэһэн корвет дүтын далайн онгосонуудай 20380 түлэблэлдэ хабаатай. Онгосын һууринь 2015 ондо табигдаа, уһан дээрэ 2019 оной сентябрь һарада буулгагдаа. Уһа түрисэнь - 2,2 мянган тонно, хурданиинь - 27 узел, холые гансаараа тамаралгань – дүрбэ мянган тухай миль. Зэбсэгжэлгэнь - "Уран" ба "Редут" гэһэн онгосоһоо хамгаалгын болон зенитнэ ракетнэ комлекснууд, 100 мм калибрай А-190 артиллерийскэ ба  АК-630 зенитнэ ракетнэ комплекснууд.

You have no rights to post comments