Энэ суглаан дээрэ гурбан кандидадуудай нэгэн – Л.Ю.Скороход өөрынгөө кандидатура болигоһон байна. Тиин толгойлогшын шэрээдэ дэбжүүлэгдэхэ хоер хүн үлэбэ: Зугаалайн Баяр Бадмадоржиевич Дармаев болон Ага тосхоной Андрей Сергеевич Дашин.

Комиссиин бүридэлдэ Агын тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Буянто Батомункуев, Түлөөлэгшэдэй суглаанай түрүүлэгшэ Цырен Цыренов, Үбэр Байгалай хизаарай Хуули байгуулгын суглаанай депутат Сокто Мажиев, Үбэр Байгалай хизаарай захиргаанай хүтэлбэрилгын даргын орлогшо Наталья Куземская г.м. ороо.

Кандидадууд тус тустаа комиссида намтараа хөөрэжэ, тосхоной байдал яажа һайн болгохобиб гэһэн түсэбүүдтэеэ танилсуулаа.
Суглаанай дүн - хоер кандидадууд шэлэлгэдэ орохо эрхэтэй болоо.

Майн 25-да 16:00 сагта Ага тосхоной дүүмын депутадууд сугларжа, толгойлогшые шэлэхэ юм.

Суглаанай дүүрэхэдэнь Буянто Балданжапович богонеор комментари үгэбэ:

 

You have no rights to post comments