Үнгэрэгшэ һүни Ага тосхоной Западна хотондо Газель авто-унаа шатаһан байна. Фото-зурагынь нэрээ нюуһан мобильна репортер эльгээбэ.

"Үсэгэлдэр үдэшэлэн 9 - 10 саг багаар хажуугаарынь үнгэрөө һэнби. Харгын хажууда бүтэн зогсоо юм. Үглөөгүүр харахадам иимэ болошоһон байгаа. Зон хэлэхэдээ хара үглөөгүүр полици ерэжэ хажугарынь тойрод гээд ошоо. Хэнэй унаа бэ, яагаад шатажа эхилээ бэ хэлэхэ аргагүйб". - гэжэ комментари мобильна репортер бэшэнэ.

You have no rights to post comments