Һүдэнтэ нютагай зон соёлой байшан соо сүлөө сагтаа суг-ларжа, бильярд наададаг. Танхим соо табяатай хоёр стол дээрэ залуушуул, наhатайшуул хубааржа мүрысэдэг.
Эндэ hая Абын үдэртэ зорюулагдажа, бильярдаар олоной хабаадалгатай мүрысөөн эмхидхэгдээ. Наа-дагша бүхэн мүрысөөнэй жасада өөр өөрын түлбэри оруулдаг гуримтай. Нютагай түймэр саралгын албанда ажал-ладаг Э.Бабуев, Б.Санжаев, А.Цырендор-жиев эрхимүүд болоһон байна. Нэмэжэ хэлэхэдэ, һү-дэнтынхид бильярд наадалгаар Агын аймаг соогоо түрүү зэргэдэ ябадаг гээшэ. Тойрогой, аймагай хэмжээнэй мүрысөөнүүд-тэ шангуудта хүртэдэг магтаалтай.
Эрдэни ЧИМИТДОРЖИЕВ.

You have no rights to post comments