Буряадай оперо баледэй театр соо мартын 11-дэ Базар Цырендашиевай зохёохы замда зорюулагдаһан үдэшэ болоо.

 

Суута композиторай 80 наһанай ойдо зорюулагдаһан үйлэ хэмжээнүүд нёдондо эхилээ һэн. Мүнѳѳ болоһон концертын түгэсхэлдэ Агаһаа ерэһэн делегаци - Агын аймагай, Согто Хангил нютагай захиргаанай, ажахын хүтэлбэрилэгшэд тайзан дээрэ гаража, нютагайнгаа суута хүбүүе амаршалһан, бэлэгүүдээ барюулһан байна.

Базар Очирович оперын театртай онсо харилсаатай байһан юм. Олон жэлдэ Буряадай композиторнуудай холбооной түрүүлэгшэ байхадань, театрай байшанда кабинедынь байгаа. Театрай суута дуушад – Бадма Балдаков, Лхасаран Линховоин, Ким Базарсадаев, Дугаржаб Дашиев гэгшэд композиторто ехэ эльгэлдэг, дуунуудыень дуратай дууладаг байгаа юм. Мүнѳѳ концертые оперын хүтэлбэрилэгшэ, Россиин арадай артистка Дарима Линховоин хүтэлэн, маэстрын балкон дээрэ һуухадань, ехэл ойлгосотой байба.

 

Дэлгэрэнгыгээр 13ахи дугаарта.

You have no rights to post comments