«Оршон сагай нэрэ томьёогой ород-буряад тобшо толи» (терминологический словарь) гэһэн удха шанартай, һонин, зузаахан гадартай бүтээл оройдоол 200 хэһэгээр хэблэгдэн гараба.

 

 

 

Энэ толи соо 7500 үгэ оруулагдаа. Энэ хадаа 3 хэлэтэ толи болоно: ород томьёонууд, буряад ба англи хэлэн дээрэ оршуулга-тайлбаринуудынь үгтэнэ. Энэ толи олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдтэ, экономикын, политикын, соёлой, шажанай болон бусад толилолгонуудта ушардаг, хэрэглэхэдэ, хэсүү асуудал түрүүлдэг, хүшэршэг үгэнүүдые оршуулха, тайлбарилха хэрэгтэ түлхисэ болоно. Мүн багшанарта, оюутадта, олониитэ уншагшадта туһатай юм.

Толиин автор Мункожаб Аюшиевич Очиров Догой нютагһаа гарбалтай. 1966 ондо Догойн 8 жэлэй һургуули болон Зугаалайн һургуулиин 10-дахи анги дүүргээд, Эрхүүгэй университедэй буряад хэлэ бэшэгэй таһаг түгэсхэһэн. Һүүлээрнь «Агын үнэн» ба «Буряад үнэн» газетэнүүдтэ, Буряадай телерадиокомпанида сурбалжалагшаар, оршуулагшаар амжалтатай ажаллаһан. Буряадай багшанарай институдта журналистика, оршуулга гэһэн хэшээлнүүдые зааһан байна. Һүүлэй жэлнүүдтэ Буряад Уласай Президентын ба Правительствын Захиргаанда Үндэһэ яһатанай харилсаанай хороондо хэлэнэй политикын таһагай хүтэлбэрилэгшѳѳр хүдэлѳѳ. «2010-2014 онуудта буряад хэлэнэй хүгжэлтын болон бүрин үлѳѳлгын хэмжээнүүд» гэһэн республикын тусхай түһѳѳ түсэб бэлдэлгые залан хүтэлһэн байна. Мүнѳѳ наһанай амаралтада гаранхай.

Энэ толи абаха гэбэл, «Толон» газетын редакциин бухгалтеридэ хандагты!

 

Дэлгэрэнгыгээр 23ахи дугаарта.

You have no rights to post comments