Агын Буряадай тойрогой Ветерануудай зүблэлэй президиум дээрэ июниин 6-да хоёр асуудал хэлсэгдэhэн байна.

 

Зүблѳѳнэй үедэ.

 

Тодорхойлбол, зүблөөндэ уригдаhан тушаалтанай ба аха захатанай сэнтэй үгэ соносожо, президиумэй гэшүүд түрүүшын асуудалаар иимэ шиидхэбэри абаа: «Дулдаргын аймагай Тугшан нютагай наhатайшуулай зүблэлэй түрүүлэгшэ Иван Шимитовэй «Толон» газетэ тухай хандалга дэмжэжэ, тойрогой наhатайшуулай эмхинүүд арад зоной дунда ойлгууламжын ажал эршэтэйгээр ябуулжа, эхэ хэлэтэ газетын захил үргэдхэхэ, нютаг нютагуудай, «Ага тосхон» хотын тойрогой, Могойто, Дулдарга hуурингуудай захиргаануудай толгойлогшонор мэдэлэйнгээ үйлэдбэри, эмхи зургаануудта (hургуули, сэсэрлиг, эмнэлгын газарнууд гэхэ мэтэ) захилай ажал эмхидхэхэ, Агын Буряадай тойрогой Түлөөлэгшэдэй Суглаан дээрэ энэ шухала асуудал харахыень дурадхаха». Агын Буряадай тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшын орлогшо Буянто Батомункуев «буряад хэлэеэ бүрин бүтэн байлгаха гээшэ тойрог дотор гүрэнэй политикын шухала шэглэл, энэ хэрэгтэ «Толон» газетын үүргэ ехэ» гэжэ тэмдэглээ бшуу.

Мүн тойрогой, аймагуудай, «Ага тосхон» хотын тойрогой ветерануудай зүблэлнүүд 2017 оной сентябрь hарада тэмдэглэгдэхэ бүхэроссиин ветерануудай «Боевое братство» ниитэ эмхиин байгуулагдаhаар 20 жэлэй ойн баярта эдэбхитэйгээр хабаадаха, энэ ушараар Агын Буряадай тойрогой 80 жэлэй хэмжээндэ hурагшадтай, оюутадтай тусхай түсэбөөр уулзалгануудые үнгэргэхэ гэhэн шиидхэбэри баталаа юм.

 

Дэлгэрэнгыгээр 24эхи дугаарта.

You have no rights to post comments