Июниин 24-дэ Зунай нааданай хэмжээндэ агынхидай урилгаар Забэндуро бүлэгэйхид ерэжэ, Агын гол дээгүүр гарадаг тон зүүн тээхи модон хүүргэ шадар эндурокроссоор мүрысѳѳнэй 4-дэхи шата үнгэрѳѳ.

 

"Кросс" класста 3-дахи болоһон К.Пучков (Шэтэ).

 

Эндэ 21 хабаадагшад (шэтынхид ба харымайхид) голой эрьеын хайр шулуун, гол соогуур элдэб хэмэл хаалтануудые (барьер, препятствие) дабан, 30-30 минутын туршада 2 дахин урилдаанда гараа. Тон олон круг үнгэрһэн ба бүхы хаалтануудые дабаһан хүн илагша боложо тодордог. «Кросс» класста урилдаһан 6 хүнһѳѳ - С.Димидов ба «Эндуро» класста 15 хабаадагшадай дундаһаа А.Дрожжинов гэгшэд шүүгээ.

 

Дэлгэрэнгыгээр 26-дахи дугаарта.

You have no rights to post comments