Сенатор Баир Жамсуев Ага ерэхэдээ, Агын дасан хүрэжэ, Согшон дуганай барилгын ябаса харадаг.

 

Урда тээнь барилгын хүдэлмэринүүдээр дутуу дунданууд дайралдадаг һаа, мүнөөдэрэй байдалаар асуудалнууд үгы. Баир Баясхалановичай ябажа харахада, дуганай газаагуур, досоонь һэльбэн шэнэдхэлгын, урлалай-архитектурна хүдэлмэринүүд хэгдэнэ. Улаан-Үдын “Лотос” бүлгэмэй уран дархашуул ехэ ажал хэжэ байна. Тус эмхиин шэнэдхэлгын компаниин генеральна директор Эрдэни Баяртуевай хэлэһээр, 30 гаран уран зураашад, реставраторнууд, модоор һиилэгшэд угалзануудые дархална, шэрдэнэ. Уран зураашад 50 гаран элдэб үнгэтэ шэрэнүүдые хэрэглэнэ. Шэрэнүүдые Санкт-Петербург хотын “Ладога” фирмэһээ асаруулаа. Шэрдэлгын, урлалгын хүдэлмэринүүдые Буряад ороной мэдээжэ уран зураашан, скульптор Туяна Гумпылова ударидана. Айлшадай ябаһан үдэр тэдэ нэгэдэхи, хоёрдохи дабхарнуудта баханануудые шэрдэжэ, гоёожо байгаа һэн. Һаядаа Улаан-Үдэһөө дүрбэн ехэ, гушан хоёр бага хүрдэнүүд асарагдажа тодхогдохо түсэбтэй. Согшон дуганда рамнай болотор нэгэшье үдэр алгадангүй хүдэлмэринүүд ябуулагдаха. Тойрогой захиргаанһаа дуганай барилгада харюусалгата нюурнууд, Агын дасанай ламанар саг үргэлжэ барилгын хүдэлмэри хаража, шалгажа байдаг гээшэ. Подрядна эмхиин ажалтад даалгагдаһан ажалдаа харюусалгатай хандажа, дуганай нээлгэ болотор ажалаа тушаахаяа шармайна.

 

Дэлгэрэнгыгээр 26-дахи дугаарта.

You have no rights to post comments