Агын тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Бато Доржиев «Агинское землячество» гэһэн региональна ниитэ эмхитэй – нютаг зонтоёо Улаан-Үдэдэ октябриин 22-ой үдэр уулзалга эмхидхэһэн байна.

 

Б.Доржиев В.Жалсараевта медаль зүүлгэбэ.

 

Тэрэ тойрогой байгуулагдаһаар 80 жэлэй ойн баяраар тоосоо хээ, тойрогой Захиргаанай ажаябуулгын гол шэглэлнүүд, агынхидай амжалта туйлалтанууд ба саашанхи түсэбүүд тушаа хѳѳрѳѳ. Тиихэдэ тойрогой 80 жэлэй ойн баярай медальнуудые Дамдинжап Мункуевта, Наталья Амагалоновада, Владимир Жалсараевта барюулһан байна. Энэл үдэр Бато Доржиев Буряад ороной олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй түлѳѳлэгшэдтэй уулзаа. Эндэ Агын тойрогой олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй хүтэлбэрилэгшэд – бүгэдэ буряадай «Толон», «Агинская правда» һонинуудай ахамад редакторнууд Ц.Тумурова ба Б.Цыденов, Агын телевидениин директор Б.Содномов гэгшэд хабаадалсаһан байна. Уулзалгын үедэ Агын тойрогой ба Буряад ороной олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй хоорондоо харилсаа холбоотой байха асуудалаар хѳѳрэлдѳѳн болоо.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Улаан-Үдэ хотодо ажаһуудаг Агын тойрогһоо уг гарбалтай зоной байгуулһан «Агинское землячество» гэһэн нютагайхидай ниитэ бүлгэм шэнэ түрүүлэгшэтэй болоо.

Тус бүлгэмэй түрүүлэгшэ Дамдинжаб Мункуевай өөрын дураар тушаалһаа болиходонь, орондонь залуу эдэбхитэн, 31 наһатай Баясхалан Раднагуруев һунгагдаа. Баясхалан Занданович Агын аймагай Һүдэнтэ нютагһаа уг гарбалтай. Тэрэ урагшаа һанаатай, эрмэлзэл ехэтэй эдэбхитэн юм. Москва хотодо Россиин гүрэнэй университедэй тамирай багшын һургуули 2008 ондо дүүргэһэн. Дээдэ һургуулиин һүүлээр сэрэгэй алба хааһан. Удаань Улаан-Үдэдэ Буряад ороной үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернадта тамирай хэшээлэй багшаар ажалда орожо, мүнөө хүрэтэр амжалтатай ажаллажа ябана. «Агинское землячество» эмхиин түрүүлэгшэ болохынгоо урда тээ хото дээрэ ажаһуудаг һүдэнтынхидэйнгөө бүлгэмэй ударидагша ябаа. Улаан-Үдэдэ ажаһуудаг нютагайхидаа дэмжэхэ, ниитэ, соёлой, тамирай ба бусад хэмжээ ябуулгануудта эдэбхитэйгээр хабаадуулха, танилсуулха г.м. зорилгонуудые залуу түрүүлэгшэ урдаа табина.

You have no rights to post comments