Мүнөө жэл аймаг дотор 48875 толгой хонин, 5082 үхэр, 2731 морин үбэлжэлгэдэ оробо.

 

Эдэ бүхы адуу мал хамтын ажахынуудай 200 малшад, тэрэ тоодо 109 хонишон, 75 үхэршэн, 19 адуушан ажаллаха юм. Россиин хүдөө ажахын хүдэлмэрилэгшэдэй үдэртэ зорюулагдаһан зүблөөн дээрэ хонин ажалые даагша Бальжинима Бальжуров (Хара-Шэбэр), таряашанай-фермерскэ ажахые ударидагшад Бальжина Жаргалова (Догой), Цыбегмит Дашиева (Сагаан-Уула), ахалагша хонишон Мункоболот Борогоев (Бооржогонтой) ба үмсын хэрэг эрхилэгшэ Балданжаб Дыжитов гэгшэд Забайкалиин хизаарай Хүдөө ажахын министерствын Хүндэлэй грамотаар шагнагдаа бшуу. Дүн хамта аймагай хүдөө ажахын 33 хүдэлмэрилэгшэд урмашуулагдажа, үнэтэ бэлэгүүдтэ хүртэһэн байна.

Ноябриин 24-һөө декабриин 1 болотор Могойтын түб талмай дээрэ хүдөө ажахын яармаг боложо, үйлэдбэринүүдэй, үмсын ажахынхидай буйлуулһан эдеэ хоол, гаргаһан зүйл элбэгээр табигдаха юм.

You have no rights to post comments