РФ-гэй габьяата врач, элүүрые хамгаалга эмхидхэгшэ Роза Сариева ноябриин 26-да 70-тай болобо.

 Энэ долоон хоногой эхиндэ үнгэргэгдэһэн аймагуудай эмнэлгын эмхинүүдэй ахамад врачнуудай видеоселекторнэ зүблѳѳн хизаар дотор мэдээжэ эмшэниие ойн баяраарнь амаршалгаар эхилһэн байна. Роза Александровна Тунгокоченой аймагай Үльдиргэ һууринда түрэһэн, Хара-Шэбэр нютагта үндыһэн, Могойтын дунда һургуули мүнгэн медальтайгаар, Семипалатинскын эмнэлгын институт эрхимээр түгэсхэһэн намтартай. Наһанайнь нүхэр Семипалатинскын ядерна полигондо хүдэлдэг байгаа. 1977 ондо гэр бүлѳѳрѳѳ түрэл Үбэр Байгалаа ерэһэн. Удаань Р.А.Сариева Хэрын, Үлеэтын, Шиилхын аймагуудай больницануудта, Шэтэ хотын 10-дахи поликлиникэдэ, 1997 онһоо 2012 он болотор хизаарай элүүрые хамгаалгын министрэй орлогшоор ажаллаа. Энэ хугасаа соо Роза Сариева хизаарай эмнэлгын хүгжэлтэдэ горитойхон хубитаяа оруулһан хүн юм гэжэ онсо тэмдэглээд, хизаарай элүүрые хамгаалгын министрэй орлогшо Иван Шовдра түрэһэн үдэрѳѳрнь амаршалба.

 

You have no rights to post comments