Цыбен Жамцараногой нэрэмжэтэ Забайкалиин хизаарай номой сан соо Агын тойрогой 80 жэлэй ойн баярта ба Экологиин жэлдэ зорюулагдаһан «түхэреэн шэрээ» ноябриин 30-ай үдэр үнгэргэгдѳѳ.

 

"Түхэреэн шэрээгэй" үедэ.

 

Энэ хэмжээ ябуулгада Агын тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшын орлогшо Б.Б.Будаева, Агын ойн ажахын албанай дарга Б.Б.Шойдоков, байгаалин музейн директор И.В.Летяева, Г.Цыбиковэй нэрэмжэтэ музейн директор Р.Ц.Цыдендоржиев, «Алтан жаса» ниитэ эмхиин гэшүүн Б.П.Чимитдоржин болон тойрогой номой сангуудые даагшад эдэбхитэй хабаадаба. Бүхыдөө табан элидхэл шагнагдаа. Жэшээнь, Агын 2-дохи дунда һургуулиин 10-дахи ангиин һурагша Анна Шемякина (багшань - Э.М.Аюрова) Ага тосхондо саһанай химическэ анализ тухай элидхэл хэжэ, сугларагшадые һонирхуулба. Экологиин жэлдэ зорюулагдаһан викторинанууд, фото-зурагуудай конкурснууд, мүнөө үе сагай компьютерай хүсөөр бэелүүлэгдэдэг танилсуулганууд г.м. элдэб хэмжээ ябуулганууд үнгэргэгдөө гэжэ элидхэгшэд мэдүүлээ. «Түхэреэн шэрээдэ» хабаадагшад амарха дуратайшуулай урманда Ага тосхоной аюулгүйн байдалай карта зохёохо, сэбэр агаарта ажаһуугшадай амарха, бэеэ һорихо аргатай байхынь тула Ага тосхоной амаралгын ба соёлой парк түхэреэн жэлдэ хүдэлдэг болгохо, Могойтын аймагай Бооржогонтой һууринһаа «Родниковая воронка» гэһэн байгаалиин хүшөө хүрэтэр экологическа зүргэ байгуулха г.м. байгаали сахин хамгаалха талаар шиидхэбэринүүдые абаба.

 

You have no rights to post comments