Хизаарай правительствын ба Агын тойрогой Захиргаанай дэмжэлтээр Россиин үндэһэтэнэй эд зөөриин ба гүрэнэй албанай академиин (РАНХиГС) Шэтын таһаг мартын 3-да бүгэдэ буряадай «Эрдэм» диктант 4-дэхеэ үнгэргэбэ.

 

 

Энэ жэл Россида, Хитадта, Монголдо, Турцида, Германида, Польшодо - суг хамта 708 хүн хабаадаба. Тэдэнэй 61-иинь интернедээр онлайн бэшээ. Агын тойрогто 404 хүн диктант бэшэһэн байна: Агын аймагта - 120, Могойтын - 150, Дулдаргын - 97, Ага тосхондо - 37 хүн.

Ага тосхонойхид Агын социальна һалбариин ажалтадай мэргэжэл дээшэлүүлгын һургуулиин хоёр таһалга соо диктант бэшээ юм. Агын 2-дохи һургуулиин буряад хэлэнэй багша Г.С.Цыренжапова ба хүүгэдэй уран урлалай байшанай багша С.О.Раднабазарова текстыень уншаа.

Эгээл олон хүн Могойтын аймагта бэшээ. Н.Очировай нэрэмжэтэ номой сан, тиихэдэ Ага-Хангилай, Догойн, Зугаалайн, Сагаан-Уулын, Уртын, Хүһөөшын, Сагаан-Шулуутайн дунда һургуулинууд диктант бэшэлгын талмайнууд болоо юм.

Хабаадагшад нэгэл текст - 170-аад үгэһөө бүридэһэн Доржо Эрдынеевэй «Элинсэгэймнай эхин» гэһэн зохёолһоо хэһэг бэшээ. Онлайн бэшэгшэдтэ Шэтын гүрэнэй телерадиокомпаниин сурбалжалагша С.Сономова уншажа үгэбэ.

Хабаадагшад апрелиин 1 болотор үнэмшэлгэнүүдтэ хүртэхэ, харин эрхимүүдынь тусхай бэшэгүүдые абаха юм. Диктантын дүнгүүдтэй мартын 16 болотор интернет соо танилсаха арга бии.

Эрдэм Нимаев.

 

Могойтын аймагай Сагаан-Шулуутайда буряад хэлэнэй багша Баирма Гомбоевагай ударидалга доро 13 хүн диктант бэшээ. Эгээл залуунь – 6-дахи ангиин hурагша, 11-тэй Сарана Соболева. Эгээл үндэр наhатайнь – 81-тэй Хандажаб Максаровна Болотова Туяна аша басагантаяа хабаадаа.

Шалгалтын дүнгүүдээр, экономист  Ц.Жамбалова ба багшын ажалай ветеран Б.Гомбоева, фельдшер  Ц.Жалсандоржиева түрүүшын hууринуудые эзэлбэ.

Суута шатаршан Цырендулма Дамдинова буряад хэлэ эхин шатын һургуулида оройдоо 2 жэлэй туршада шудалhан. Тиибэшье эрхимээр диктант бэшэжэ, 94 балл абаhан байна. Цырендулма Цыбендоржиевна иигэжэ тэмдэглэбэ: «Түбэдhөө Агын дасанда ерэhэн үндэр зиндаатай Галсан багша буряад арадай хүн бүхэндэ хандан, иигэжэ хэлэhэн байна: «Түрэл хэлэеэ мартахадатнай, дээдын абарагша сахюусадтнай таанадые ойлгохоёо болино. Тэрэ ушараар ажамидаралтнай бүри хэсүү болохо...».

Баярма Баторова.

You have no rights to post comments