Тэрэ Москвада оршодог «Четыре благородные истины» гэһэн түбтэ буддын шажанай гүн ухаанай эрдэм шудалдаг. Нгаванг Тугджэ гэбшэ Багшань Энэдхэгэй буддын шажанай томо университедүүдэй нэгэн «Сера джэ» дасанда буддын гүн ухаанай докторой нэрэ зэргэ хамгаалһан. Энэ уншалгада Нгаванг Тугджэ багшатай хамта бүлэг волонтёрнууд ерэһэн байгаа. Буддын шажан дагагша 64 наһатай Джером К.А.Тимирязевай нэрэмжэтэ Москвагай хүдөө ажахын академи дүүргээд, СССР гүрэндэ хүдэлхэеэ үлэһэн байна, гэр бүлэтэй. Тэрэ Дуйнхор Ваанда хүртэхэеэ зорюута зорижо ерээ. Джером сэбэр ород хэлэн дээрэ дуугархаһаа гадна англи, немец, француз болон гэртэхинэйнгээ нютаг хэлэнүүдые мэдэдэг юм.

You have no rights to post comments