Тэрэ «Эдир Будамшуунуудтай» ойн баярта зорюулһан концерт-наада табижа, Агын тойрог ерээ бшуу. Урда тээнь Дулдаргын аймагаар ябажа, наада харуулһан байна. М.Елбоновтой суг хамта олон тоото шабинарынь, Буряад ороной, тойрогой мэдээжэ дуушад, артистнар Ринчин Бурлаков, Виктор Лубсанов, Жалсан Жалсандоржиев ба бусад дуу дуулажа, баярай үдэшэ шэмэглээ. Мүн тиихэдэ элдэб үе сагта «Эдир Будамшуу» гэһэн гран-прида хүртэһэн, лауреадууд болоһон хүбүүд шог зугаатай наада харуулжа, харагшадай халуун альга ташалгада хүртөө һэн. Нэрлэбэл, Мунко Лхамаев, Цырен Баиров (Шулуутай), Солбон Жамьянов (Үзөөн), Баясхалан Базаржапов (Амидхааша), Ганбаатарай Барасболд (Монгол ороной Хэнтэй). Үзөөнэй С.Жамьянов Маани эшэгэн тухай зүжэг харуулжа, харагшадые энеэлгээ. Тодорхойлходо, эзэдынь талаар ошоходоо, эдир хүбүүндэ эшэгэ харууһалха даабари үгөө. Телефон, гаджет хараһаар эшэгэеэ алдажа, тэрэнь огородой ургамалнуудые дууһан эдижэрхинэ. Б.Базаржапов олондо мэдээжэ «Селькисон» зүжэг харуулаа. Энэ жэлдэ гран-прида хүртэһэн Монголой Ганбаатарай Барасболд монгол, буряад, хамниган арадуудай дуунуудые зэдэлүүлжэ, харагшадай сэдьхэл доһолгоһон байна. М.Елбонов тайзан дээрэ аяг аашатай, эльгэ хатама рольнуудые харуулжа, нэрьемэ альга ташалгада хүртөө. Концертын түгэсхэлдэ М.Елбонов эдир хүбүүдые конкурсдо хабаадахыень эльгээжэл байхыень дурадхаа. Заал соо харагшадай дунда Баргажан, Хурамхаанһаа уг гарбалтай нютагайхидтаа М.Елбонов мэндые хүргөө. Тойрогой Захиргаанай зүгһөө соёлой таһагай дарга Саяна Аюшиева халуунаар амаршалаад, холын айлшадта бэлэгүүдые баряа. 

You have no rights to post comments