Тосхоной захиргаанай хүдэлмэришэд, коронавирусай дэлгэрхэ үедэ, энэ суглаанда олоор буу сугларья, хотон бүхэнһөө,  болон ТОС- һоо 2-3 хүниие һунгаад, түлөөлэгшэд болгохыетнай гуйна.

Суглаанай онлайн трансляци тосхоной Инстаграмм канал дээрэ сэхэ дамжуулагдаха. Харагшад оорын асуудал интернедээр асууха шадалтай байна.

Каналай ссылкэ: https://instagram.com/go_aginskoe?igshid=1tjtsvupmbqg7

You have no rights to post comments