Барилгын ехэ ажал Догойн Ринчин Эрдынеев ударидажа, субарга нютагай болон тойрогой бэшэ нютагуудай хүн зоной туhаламжаар бүтэhэн юм. Нютаг зоной эбтэй эетэй, бүгэдэ амгалан байхын түлөө субаргын барилгын үедэ Цырен Цырендоржиевай эмхидхэлээр «Ганжуур» номтой ехэ гороо үнгэрhэн. 2010 ондо Лубсан Балжир габжын субаргын рамнайлагдаhaнhaa хойшо 10 жэл үнгэршэбэ.

Нютагай ламанарай, hүзэгшэдэй оролдолгоор Лубсан Балжир габжын дуган хүгжэжэ байдаг. Комплекс шэрдэхэ, сагаадаха г.м. ажалнуудые нютагай һүзэгшэд, залуушуул жэлhээ жэлдэ хэдэг болонхой. Зоноо эмхидхэжэ, haра haраар ламанарайнгаа заларжа буухада, халуун эдеэгээр угтадаг. Монгол haрын 8, 15, 30-да зула бүхѳѳнгүй бадараадаг заншалтай. Нютагай наhатайшуул эхэ зургаан зүйл хамаг амитан бүгэдэ амгалан тэнюун байха болтогой гэжэ маани, мэгзэмээ уншажа ябадаг.

You have no rights to post comments