Номой сангууд – уран зохёолой түбүүд
   Агын Буряадай тойрогой Захиргаанай соёлой таhаг, номой сангуудай хүдэлмэрилэгшэд «Буряад ном» гэhэн түлэблэл бэелүүлнэ.
   Зохёохы элдэб урилдаануудhаа эхилээд, буряад уран зохёолшодтой болон шэнэ зохёолнуудтай танилсуулганууд үе-үе болоод лэ үнгэргэгдэдэг.
   Ц.Жамцараногой нэрэмжэтэ Үбэр Байгалай хизаарай, Б-Б.Намсараевай нэрэмжэтэ Агын аймагай, Н.Очировай нэрэмжэтэ Могойтын аймагай номой сангууд – буряад уран зохёолой хүгжэлтын түбүүд болоhон.
   Тойрогой номой сангуудта буряад хэлэн дээрэ дүн хамта 30000 ном бии гэжэ тоологдоно. Тэрэнь манай нютагай хамтын номой жасын 5% болоно гээд тойрогой Захиргаанай үндэһэн соёл хүгжөөлгын таһагай дарга Саяна Аюшиева тэмдэглээ. Өөрын хүсөөр номуудые хэблүүлhэн уран зохёолшод номой сангуудта найруулгануудаа бэлэглэдэг hайн заншалтай.
   2020 ондо тойрогой номой сангууд буряад хэлэн дээрэ нэгэ тифло – ном ба гурбан аудио-номуудые бии болгожо, тэдэнь нюдэ муутай, шэхэ хатуутай зондо ехэ дэмжэлтэ болоhон байна. Эрэмдэг зон ехэ баяртайгаар тифло – аудио-номуудые хэрэглэнэ гэжэ онсо тэмдэглэгдэнэ.
   2019 ондо гүрэнэй жасаhаа номой хэблэлдэ 400000 түхэриг hомологдоhон ушартай. Удаань 2020 ондо 200000 түхэриг үгтэжэ, Жаргал Жербаевай арадай театрай зүжэгүүдтэй ба Аюша Арсалановай дуунай нотонуудтай номууд хэблэгдэhэн. 2021 ондо гүрэнэй жасаhаа номой хэблэлдэ мүнгэн hомологдоогүй.

   Эгээл уншааша Зүдхэли нютаг
   Ковид үбшэнhөө боложо, хэсүү хатуу 2020 ондо номой сангай уншагшадай тоо эгсэ үсөөрөө.
   Теэд Агын тойрогто буряад хэлэтэ номуудые уншадаг зоной тоо 3% олошорһон байнал! Энэ бишыхан 3 хуби ехэ этигэл, найдал түрүүлнэ. Тиигээд Зүдхэли нютагай ажаһуугшадай 50% буряадаар уншадаг гэhэн мэдээн соносхогдоhон байна! Зүдхэлиин баян дэлгэр сэдьхэлтэй ажаhуугшадай оюун бэлигэй эшэ үндэhэниинь түрэл хэлэнhээ эхитэй ха юм.
   Буряадаар уншадаг зоной ехэнхи хубинь 45-hаа дээшэ наhанай гэжэ тэмдэглэгдэнэ. Залуу үетэнэй эндэ тон хомор байhаниинь шаналалтай.

You have no rights to post comments