Самбу аха халуун шулуу долёоhон, тэсэмгэй шэрхи, урдын хүмүүжэлтэй, нарин нягта хүн юм. Тэрэ элдэб ажал хэхын хажуугаар бүхэли наһаяа нягталан бодогшоор хүдэлhэн. Тиимэhээ «Агын дасан ерэжэ, бухгалтераар хүдэлэ» гэжэ Гомбоев Жамбалдоржо хамба лама дэмыдэ хэлээгүй байха. С.Базаров 1982 онhоо Агын дасанай зүблэлэй ба ревизионно комиссиин гэшүүн юм. «Базаров Мункожаргал лама – тус комиссиин түрүүлэгшэ, Соктоев Солбон лама бидэ хоёр - гэшүүдбди. Дасанда ороһон мүнгэн ондоо тээшээ ошодоггүй, уншалга, үргэлдэ ороод лэ, хүн зоной һанаһан хэрэг номуун ёһоор бүтэдэг», - гэжэ аха захатан хэлээ һэн.

   Тэрэ Зугаалайн Зүүн Шивьеэ гэжэ газарта 1926 ондо түрэһэн. Ага нютагта адуу малаараа баяжаһан Ошорой Доржо хүгшэн абань 1891 ондо Агын буряадуудай Николай хаан тайжые угтамжада ехэ эдэбхитэйгээр хабаадаhан, тодорхойлбол, үндэр түшэлгэтэй хаан шэрээ хүүлэһэн байгаа. Ерээдүйн император агынхидта талархалаа мэдүүлжэ шагнахадаа, Ошорой Доржодо мүнгэн медаль зүүлгэһэн түүхэтэй.

   Yндэр наһатай Самбу аха гүрэн тү-рэдэмнай тохёолдоһон элдэб сагуудые тэсэмгэйгээр дабажа гараһан. Бага наһандаа үншэрхые үзөө. 14 наһатай байхадань, һүрөөтэ дайн эхилжэ, колхозой хүндэ ажал хэлсэһэн. Дархан угаа хүндэлжэ, модоор, түмэрөөршье дарха хэжэ шадаха. 1944 ондо 17-тойдоо сэрэгтэ татагдажа, мэргэн буудагшын һургуули гараа. Совет армида 7 жэлэй туршада сэрэгшэ ябаа, япон милитаристнуудые бута сохилсоһон габьяатай. Самбу аха дайн дажарай үе саг дурсаха дурагүй, дайнда унаhан нүхэдөө hанажа гажардаг. Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай 2-дохи шатын орденоор, «Дайшалхы габьяагай түлөө», «Япониие илаһанай түлөө», Жуковай ба бэшэшье медальнуудаар шагнагдаһан байна.

   Жалсан ЛУБСАНДАШИЕВ.

You have no rights to post comments