Нютагаа ѳѳһэдѳѳ хүтэлбэриин һалбарида депутадуудай ажаябуулга гол һуури эзэлдэг. Һүүлэй 20-30 жэлэй туршада депутадуудай үүргэ хэр хубилаа хаб? Энээн тухай Россиин Федерациин ниитэ һуралсалай хүндэтэ хүдэлмэрилэгшэ, ехэ дүй дүршэлтэй депутат, “Гүнэй” хүдѳѳ һууринай зүблэлэй түрүүлэгшэ Валерий Семёновтой хѳѳрэлдэбэбди.

- Валерий Шойжамсоевич, Та олон жэлдэ Агын аймагай болон Гүнэйдѳѳ нютагай зүблэлэй депутадаар ажаллаһан байнат. Хэды болзорто депутат ябаабта?

- Нютагайнгаа Дүүмын түрүүлэгшэ гэһэн зэргэтэй хоёр болзорто - 1996 онһоо 2005 он болотор ябааб. 2005-2015 онуудта хоёр болзорто Агынгаа аймагай депутат ябаһанби. Мүнѳѳ 2015 онһоо “Гүнэй” хүдѳѳ һууринай зүблэлэй түрүүлэгшын уялга дүүргэнэб. Үшѳѳ бүри урда тээнь, 1980 гаран онуудта, Хүнхэр нютагай гүйсэдхэхы хорооной түрүүлэгшын орлогшо ябаһанби.

- Тиихэдээ совет үеын зүблэлэй ба мүнѳѳ сагай зүблэлэй байгуулга, уялгануудыень сасуулха аргатай байна ха юмта.

- Совет үедэ депутадууд хамтын ажахын ажалда бодото бэеэрээ ябадаг байгаа. Жэшээнь, зүблэл түрүүлэгшын амаралтада гарашахада, намайе орлогшонь байһан хүн хадаа түрүүлэгшын уялга дүүргэхэ ёһотойш гээд, “Бүхы зон үбһэндэ ябана, таанад, депутадууд, баһал ябаха уялгатайт” гэжэ дээрэһээ хэлэхэл даа. Тиихэдэ би Хүнхэрэй һургуулиин директор ябаа һэм, теэд ниитын ажал шухала, бүхэли зунаа хонишодой буусаар үбһэ сабшажал ябадаг һэмди. Тиигэжэ ажал хэдэг байгаабди. Тэрэ үедэ нютагай зүблэлдэ 25 депутадууд байдаг һэн, мүнѳѳ - 11. Минии һанахада, совет үедэ бүридхэлэй талаар шанга эрилтэтэй байгаа. Заабол партиин гэшүүн, партийна бэшэ хүн, пенсионер, залуу хүн, комсомол, хонишон гээд лэ социальна, ажалай, наһанай хубааряар – бүхы түлѳѳлэгшэд ородог байгаа.

- Мүнѳѳ хэн депутат болохо аргатайб?

- Мүнѳѳ хэншье хадаа депутат болохо эрхэтэй. Ѳѳрыгѳѳ дэбжүүлхэдэ ѳѳрэгүй, политическэ, жэшээнь, “Единая Россия” нам, нютагай захиргаанай толгойлогшо, эмхи зургаанууд, бүлгэмүүд ѳѳһэдынгѳѳ хүниие дэбжүүлдэг.

- Эдэ 11 депутадууд хэды шэнээн болоод суглардагбта?

- Гурбан һарын нэгэ удаа суглардагбди.

- Ямар асуудалнуудые харадагбта?

- Гол түлэб, нютагай бюджет хэр гүйсэдхэгдэнэб гэжэ хараа бэзэбди даа. Хаанаһаа хэды мүнгэн бюджедтэ орооб, хайшаа гаргашалагдааб гэжэ харадагбди. Һуурин доторнай санитарна сэбэрлэлгын, нютагаа болбосон түхэлтэй болгохо ажалнууд хэр ябуулагданаб гэжэ зүбшэлсэдэгбди. Бага олзын хэрэг эрхилэлгын асуудал табигдадаг, һургуули, хүүгэдэй сэсэрлиг һуралсалай шэнэ жэлдэ хэр бэлэн бэ гэхэ мэтын нютагтамнай хабаатай асуудалнуудые харадагбди. Нютаг дээрээ 4 ТОС-тойбди. ТОС бүхэн хоёрхоёр депутадта даалгагданхай.

 

Дэлгэрэнгыгээр 16-дахи дугаарта.

You have no rights to post comments