Һүн, мяхан... эдеэ хоолой гол зүйлнүүд болодог гээшэ. Агын тойрогто мяха буйлуулдаг цехүүд олон байдаг һаа, һүнэй зүйлнүүдые болбосоруулдаг эмхи һая болотор үгы байгаа. Байһаншье һаа, хүдэлхэеэ болинхой. Агын аймагта жэл бүри фермернүүд олон болоно. Тэдэ зон олон һалбаринуудаар ажал ябуулжа, олзын хэрэг эрхилнэ. Харин һүнэй зүйлнүүдээр олзын хэрэг ябуулха эрхэтэд хомор һэн.

 

Хүргэгдэһэн һүн амһарталагдана.

 

Ага тосхоной үмсын хэрэг эрхилэгшэ Базар Батоев һүнэй цех нээхэ түсэб зорилго урдаа табяад, тэрэнээ дүүрэн бэелүүлжэ эхилээ. Базар Батоев Согто-Хангил нютагта 1988 ондо түрэһэн. Улаан-Үдэдэ экономистын мэргэжэлтэй болоод, Агаяа бусажа, олзын хэрэг эрхилһэн байна. Ябан ошон Агын голой урда бэедэ таряашанай-фермерскэ ажахы байгуулаа һэн. Тэндэ малай бууса түхеэржэ, 200 гаран толгой эбэртэ бодо мал үсхэбэрилнэ. Базар Бадмажаповичай хэлэһээр, Красноярска хизаарһаа голштинско үүлтэрэй арбан толгой үнеэ худалдажа абаад ажаллана. Иимэ үүлтэрэй үнеэд һү ехээр үгэдэг байна. Мүнөө хабар юһэн тугалтай болоо, үшөөшье түрэхэ үнеэд олон бии. Үнеэдээ үглөөгүүр ба үдэшэлэн һаахадань, һүн амһартаар дүүрэн халижа, хэхэ, тарааха газараа оложо ядаа бэлэй. Ажахы дээрээ һү буйлуулдаг цех нээхэ тухай бодол Базарай толгойдо орожо, олзын хэрэг ябуулха гэжэ шиидээ. Удангүй түһөө түсэб бэлдэжэ, грантда хүртэхын түлөө дансануудаа эльгээһэн байна. Тиигэжэ гүрэнһөө 6 сая түхэригэй грантда хүртэжэ, трактор техникэ абаа. Тракторта шагтагалха пресс-подборщик, кун, үбһэ сабшадаг хэрэгсэлнүүдые абалсаһан байха юм. Трактортай болоходонь, бүхы ажалынь оньһожоруулагдамал амар болоо. Дал соохи шэбхэшье хаяха болоо һаа, техникын хүсөөр бүтээнэ. Гүрэнһөө абтаһан грантын мүнгэн дээрэ 4 сая өөрын мүнгэн зөөри нэмэжэ, һү буйлуулдаг цех баряа, худаг малтуулаа, һү үйлэдбэрилдэг хэрэгсэлнүүдые ябуулаа. Базар Бадмажаповичай мэдүүлһээр, һү буйлуулдаг хэрэгсэлнүүд урид абтаһан байгаа. «Агинское молоко» гэһэн нээмэл бүлгэм боложо, цехтэ хүдэлхэ ажалшадтай болоо.

 

Дэлгэрэнгыгээр 23ахи дугаарта.

You have no rights to post comments