Октябриин 15-һаа тойрог дотор ТОС-уудай ба санитарна сэбэрлэлгээр хүдэлмэринүүдэй дүнгүүд татагдажа эхилхэнь.

Арис сэбэрые шалгаха, ТОС-уудай хүдэлмэринүүдые хаража, сэгнэлтэ үгэхэ үүргэтэй тусхай мэргэжэлтэй зонhоо бүридэhэн комисси тойрог дотор байгуулагдадаг юм. Тойрогой Захиргаанай инфраструктура хүгжѳѳлгын таhагай даргын орлогшо Булат Раднаев түрүүтэй комиссиин гэшүүд хүдөө нютагуудаар ябажа, ТОС-уудай ажал хэрэгүүдтэйнь танилсана. Хүдөө талаар ябалган болоодүй байхада, Булат Раднаевтай уридшалан уулзажа, ТОС-уудай энэ жэлэй хүдэлмэринүүдэй онсо илгаанууд тушаа хөөрэлдөө үнгэргөөбди.

- Булат Николаевич, түрүүшын асуудал - ариг сэбэрлэлгэ тушаа. Хабартаа сэбэрлэлгын хүдэлмэринүүд үргэнөөр ябуулагдадаг ааб даа. Харин намарай сагта, илангаяа хүдөөгэйхидтэ малай хоол бэлдэлгын сүлөөгүй ажал тудадаг гэжэ мэдээжэ. Намартаа сэбэрлэлгын ажал хэр зэргэ эмхидхэгдэдэг бэ?

- Сентябриин 1-hээ тойрог дотор оршон тойронхи байгаалияа, нютагайнгаа гудамжа, үйлсэнүүдые нобшо ноохойhоо арилгаха, хото хорёонуудые, худаг, палисаднигуудые избёосхоор сагаадаха г.м. намарай хүдэлмэринүүд зэргэшээд ябуулагдадаг гээшэ. Үбһэ хулһанда барандаа гарадаг бэшэ. Хүдөө нютагуудай толгойлогшонор нютаг зоноо, эмхи зургаануудай хүтэлбэрилэгшэд ажалшадаа ударидажа, сэбэрлэлгын ажалда хабаадуулна бшуу. Сабшалан ба таряалангууд дээрэ ажал ябабашье, зон нютагаа сэбэрлэлгын ажалда эдэбхитэй хабаадалсадаг. Нютаг бүхэндэ санитарна сэбэрлэлгын хүдэлмэридэ захиргаанай, хүүгэдэй сэсэрлигэй, эмнэлгын байшангуудай ажалтад, hургуулиин үхибүүд, залуушуул хабаадуулагдана. Хабарай сагта нютагай захиргаанууд ойн ажахынуудһаа залуу мододые абажа, палисаднигууд соогуур тариһан байна. Мүнөө хабар муниципальна байгуулалтанууд нобшо хаядаг газарнуудаа гуримшуулаа. Бульдозер тракторнууд ябажа, нобшо обоолжо түлхиhэн байба. Ажаhуугшад хабар ба намар хорёо хотоёо сагаададаг гээшэ. Хүдөө буусануудаар сэбэр байдал үзэгдэдэг болонхой. Малай шабааһан, шэбхэдэ дарагдаһан нютагууд хомор болоһон. Олон нютагуудаар «Сэбэр пятница» гэжэ соносхогдодог һайн заншал бии. Санитарна сэбэрлэлгэ сэгнэдэг комиссиин гэшүүд нютаг бүхэнэй худагуудые, үхэhэн малаа хаядаг газарнуудые нягтаар шалгадаг бшуу. Роспотребнадзорой мэргэжэлтэд уһанай шанар шалгажа байдаг үүргэтэй. Шабааһанда дарагдаһан худагуудай уһан муу байдаг. Хүнэй бэедэ хоротой. Худагуудай газаагуур ба досоогуур сэбэрлээтэй ба сагаадагдаhан байха ёhотой. Yхэhэн мал хаядаг газарнуудай ажаллагдажа байхань шухала.

Һүүлэй жэлнүүдтэ хүдөө нютагуудаар ябажа харахада, эзэгүй, харууһагүй гэр байранууд олон болоно. Харууhагүй гэрнүүд сонхо солоохойгүй, хорёо хашаануудынь унажа байhан – иимэ байдал нютагай шарай доошонь дарана. Гэр бараагаа задалжа, нютагhаа гаража ошоhон зоной hүүлдэ буусын hуури, модоной, түмэрэй нөөсэнүүд үлэнэ бшуу.

 

Дэлгэрэнгыгээр 42-дохи дугаарта.

You have no rights to post comments